Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego 
Preambuła
  1. Niniejsze Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku Pocztowego S.A. (dalej „Bank”), w tym relacje z akcjonariuszami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.
  2. Niniejsze Zasady Ładu Korporacyjnego inkorporują Zasady Ładu Korporacyjnego z dnia 22 lipca 2014 r wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w jak najszerszym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki tej instytucji.
  3. Niniejsze Zasady Ładu Korporacyjnego zostały przyjęte przez Bank stając się istotnym dokumentem programowym w jego strategicznej polityce korporacyjnej oraz wpływają na kształtowanie właściwych zasad postępowania Banku
  4. Odstąpienie od stosowania określonych zasad w pełnym zakresie może nastąpić tylko gdy ich kompleksowe wprowadzenie byłoby nadmiernie uciążliwe dla Banku.
  5. Bank udostępnia na stronie internetowej www.pocztowy.pl informację o stosowaniu niniejszych Zasad Ładu Korporacyjnego lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych zasad.