Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego 

Preambuła

  1. Niniejsze Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku Pocztowego S.A. (dalej „Bank”), w tym relacje z akcjonariuszami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich działania, w tym uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność oraz wzajemne relacje Rady Nadzorczej, Zarządu i osób pełniących kluczowe funkcje w Banku.
  2. Niniejsze Zasady Ładu Korporacyjnego są częścią funkcjonującego w Banku ładu wewnętrznego i inkorporują, w jak najszerszym zakresie, „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” z dnia 22 lipca 2014 r., wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, jak również rekomendacje zawarte w załączniku do Uchwały nr 289/2020 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wydania Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, złożoności i charakteru prowadzonej przez Bank działalności.
  3. Niniejsze Zasady Ładu Korporacyjnego zostały przyjęte przez Bank stając się istotnym dokumentem programowym w zakresie zapewnienia właściwego ładu wewnętrznego w Banku, jego strategicznej polityce korporacyjnej oraz wpływają na kształtowanie właściwych zasad postępowania Banku.
  4. Odstąpienie od stosowania określonych zasad w pełnym zakresie może nastąpić tylko gdy ich kompleksowe wprowadzenie byłoby nadmiernie uciążliwe dla Banku.
  5. Bank udostępnia na stronie internetowej pocztowy.pl informację o stosowaniu niniejszych Zasad Ładu Korporacyjnego lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych zasad.