20/2016 (EBI) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

Raporty bieżące
Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.:
1. Rozpatrzyło:
a) sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2015 roku oraz sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za 2015 rok wraz z raportem i opinią audytora,
b) sprawozdanie Zarządu Banku Pocztowego S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. w 2015 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2015 rok wraz z raportem i opinią audytora,
c) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu Banku Pocztowego S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015 roku oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2015 rok oraz wniosku Zarządu Banku Pocztowego S.A. w sprawie podziału zysku za 2015 rok,
d) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku,
e) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2015 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Banku.
2. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za 2015 rok.
3. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
4. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2015 rok.
5. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. sporządzonego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
6. Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok.
7. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku (T. Bogusowi, Sz. Miderze, M. Sobiechowi, H. Meronk, P. Spławskiemu).
8. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku (J. Jóźkowiakowi, J. Papierskiemu, p. Michalskiemu, P. Borysowi, M. Czyżakowi, B. Grabowskiemu, J. Wojtasowi).

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Paweł
Spławski
Wiceprezes Zarządu
Magdalena
Nawara
Członek Zarządu
Drukuj komunikat