21/2016 (EBI) Przedterminowy wykup obligacji BPO0721

Raporty bieżące
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r., Zarząd Banku Pocztowego S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 8 lipca 2016 r. przeprowadzony został przedterminowy wykup 4.734 wyemitowanych przez Bank podporządkowanych obligacji na okaziciela, które były oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLBPCZT00015 oraz notowane w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą skróconą BPO0721 („Obligacje”).
Przedterminowy wykup Obligacji nastąpił poprzez przelew środków pieniężnych na rachunki Obligatariuszy za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących te rachunki.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.
Magdalena
Nawara
Członek Zarządu
Krzysztof
Telega
Członek Zarządu
Drukuj komunikat