2/2016 Informacja o utworzeniu istotnej rezerwy na zobowiązania Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w związku z wszczętym w dniu 4 grudnia 2015 r. przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowaniem w sprawie praktyk Banku naruszających zbiorowe interesy konsumentów, polegających na:

  • niezamieszczaniu w wiadomościach przesyłanych do konsumentów związanych z jednostronną zmianą postanowień „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.” oraz "Taryfy opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych” istotnych informacji umożliwiających ustalenie przez konsumentów dopuszczalności wprowadzenia proponowanych zmian, tj. niewskazanie umownej podstawy prawnej umożliwiającej dokonanie tych zmian oraz czynników (okoliczności faktycznych), które spowodowały tę zmianę;
  • pobieraniu przez Bank opłaty za przesyłanie posiadaczowi raz w miesiącu wyciągu z rachunku z informacją o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda, bez uzyskania przez Bank zgody na inny sposób informowania o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda, co może być uznane za niezgodne z art. 728 § 2 Kodeksu Cywilnego, zostały naruszone zbiorowe interesy konsumentów,

Zarząd oszacował ryzyko związane z tym postępowaniem i w dniu 22 sierpnia 2016 r. utworzył rezerwę w  wysokości 7,2 mln zł na potencjalne zobowiązania z tego tytułu. Rezerwa znajdzie odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Mar

Drukuj komunikat