22/2016 (EBI) Rejestracja obligacji P1 w KDPW

Raporty bieżące
Zarząd Banku Pocztowego SA („Bank”) informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwałą Nr 588/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 500.000 (pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela, podporządkowanych serii P1 Banku o wartości nominalnej 100 (sto złotych) każda i oznaczyć je kodem PLBPCZT00080. Rejestracja obligacji, o których mowa nastąpi w dniu 1 września 2016 r.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.
Jerzy
Konopka
Członek Zarządu
Krzysztof
Telega
Członek Zarządu
Drukuj komunikat