23/2016 (EBI) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii P1

Raporty bieżące
Zarząd Banku Pocztowego S.A. („Bank”) informuje, iż zgodnie z otrzymaną Uchwałą Nr 919/2016 z dnia 6 września 2016 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P1, wyemitowanych przez Bank:

1) dzień 8 września 2016 r. został określony jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 500.000 (pięciuset tysięcy) obligacji na okaziciela serii P1 Banku, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBPCZT00080”;

2) obligacje, o których mowa w pkt 1), będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BPO0626”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Magdalena
Nawara
Członek Zarządu
Krzysztof
Telega
Członek Zarządu
Drukuj komunikat