24/2016 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku i skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego SA

Półroczny, Raporty okresowe

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje:

• Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku,
• Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za I półrocze za 2016 r.

 

Drukuj komunikat