25/2016 (EBI) Wykup obligacji serii B2

Raporty bieżące
Zarząd Banku Pocztowego S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2016 r. Bank dokonał zgodnie z Warunkami Emisji wykupu wszystkich 14.785 (czternastu tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu pięciu) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii B2 Banku o wartości nominalnej 147.850.000 (sto czterdzieści siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

O emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii B2 Bank informował w raporcie bieżącym nr 20/2013 z 13 grudnia 2013 r.

Obligacje serii B2 zostały wyemitowane na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie "Zmiany warunków Programu emisji obligacji zwykłych Banku Pocztowego S.A. przyjętych Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z dnia 12 kwietnia 2012 r.", Uchwały Zarządu Banku Pocztowego S.A. nr D4/VI/28/2012 z 15 czerwca 2012 r. w sprawie "Ustalenia warunków Programu emisji Obligacji" oraz Uchwały Zarządu Banku Pocztowego S.A. nr D4/XII/46/2013 z 8 listopada 2013 r. w sprawie "Warunków emisji Obligacji serii B2 w ramach Programu emisji Obligacji".

Obligacje serii B2 były wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.


Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst."
Krzysztof
Telega
Członek Zarządu
Robert
Kuraszkiewicz
Członek Zarządu
Drukuj komunikat