17/2017 (ESPI) Emisja niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji serii C3 Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Emisja niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji serii C3 Banku Pocztowego S.A.
Data: 18.09.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w nawiązaniu do raportów bieżących Banku nr 13/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r., nr 14/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. oraz nr 16/2017 z dnia 13 września 2017 r., informuje, że w dniu 18 września 2017 r. Bank wyemitował 50.000 niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji na okaziciela serii C3 Banku o wartości nominalnej 1.000 PLN każda ("Obligacje"), o parametrach określonych w raporcie bieżącym Banku nr 16/2017 z dnia 13 września 2017 r.

Drukuj komunikat