19/2017 (ESPI) Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii C

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii C
Data: 21.09.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z zamiarem przeprowadzenia w dniu 5 października 2017 r. ("Dzień Wykupu") przedterminowego wykupu 5.000 podporządkowanych obligacji na okaziciela wyemitowanych przez Bank Pocztowy S.A. ("Bank"), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem PLBPCZT00031 i notowanych w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") pod nazwą skróconą BPO1022 ("Obligacje"), Zarząd Banku niniejszym zawiadamia posiadaczy Obligacji ("Obligatariusze") o wcześniejszym wykupie Obligacji w Dniu Wykupu.

Bank złoży do KDPW wniosek o przeprowadzenie obsługi przedterminowego wykupu Obligacji zgodnie z regulacjami KDPW. Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunki Obligatariuszy za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących te rachunki.

Drukuj komunikat