20/2017 (ESPI) Dokapitalizowanie Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Dokapitalizowanie Banku Pocztowego S.A.
Data: 29.09.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 29 września 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii C2, realizowanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki serii C2 w całości oraz zmiany statutu Spółki

i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

NWZ Banku uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 18.145.200 (osiemnaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście) złotych, tj. z kwoty 110.132.880,00 (sto dziesięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) złotych do kwoty 128.278.080 (sto dwadzieścia osiem milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt) złotych, w drodze emisji 1.814.520 (jeden milion osiemset czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia) nowych akcji imiennych zwykłych serii C2 o wartości nominalnej

10 (dziesięć) złotych każda akcja ("Akcje Serii C2").

Akcje Serii C2 zostaną w całości pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z niniejszej uchwały.

Akcje Serii C2 będą uczestniczyć w dywidendzie za cały rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r.,

tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

Akcje Serii C2 są emitowane jako akcje imienne zwykłe. Z Akcjami Serii C2 nie są związane żadne szczególne uprawnienia.

Ustalona została cena emisyjna Akcji Serii C2 na 49,60 PLN (czterdzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Serii C2.

Objęcie Akcji Serii C2 nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH), przy czym oferty objęcia Akcji Serii C2 zostaną skierowane wyłącznie do:

- Poczty Polskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, której zostanie zaoferowane objęcie 1.360.890 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) Akcji Serii C2; oraz

- Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, której zostanie zaoferowane objęcie 453.630 (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) Akcji Serii C2.

Na podstawie art. 433 § 2 KSH, działając w interesie Spółki, pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii C2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C2, Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 25 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 128.278.080,00 (sto dwadzieścia osiem milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt) złotych i jest podzielony na 12.827.808 (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiem) akcji po 10 (dziesięć) złotych wartości nominalnej każda, w tym:

1) 291.300 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji imiennych zwykłych serii A,

2) 9.437.740 (dziewięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji imiennych zwykłych serii B,

3) 1.284.248 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem) akcji imiennych zwykłych serii C1

4) 1.814.520 (jeden milion osiemset czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji imiennych zwykłych serii C2".

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej, wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe oraz wchodzi

w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

Drukuj komunikat