21/2017 (ESPI) Zawarcie umów objęcia Akcji Serii C2 Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zawarcie umów objęcia Akcji Serii C2 Banku Pocztowego S.A.
Data: 16.10.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 29.09.2017 r., Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A.

z dnia 29.09.2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii C2, realizowanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki serii C2 w całości oraz zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki

do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, Bank złożył oferty objęcia Akcji Serii C2 skierowane wyłącznie do:

- Poczty Polskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, której zostało zaoferowane objęcie 1.360.890 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) Akcji Serii C2; oraz

- Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, której zostało zaoferowane objęcie 453.630 (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) Akcji Serii C2.

Oferty objęcia Akcji Serii C2 zostały przyjęte przez ww. adresatów oraz w dniu 16 października 2017 r. zostały zawarte umowy objęcia Akcji Serii C2 pomiędzy Bankiem Pocztowym S.A. a Obejmującymi Akcje:

Pocztą Polską S.A. oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.

Drukuj komunikat