24/2017 (ESPI) Rejestracja podwyższenia kapitału Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Rejestracja podwyższenia kapitału Banku Pocztowego S.A.
Data: 16.11.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 15 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Banku Pocztowego S.A. w drodze emisji akcji imiennych zwykłych serii C2 oraz zmiany statutu Spółki.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji wynosi 128.278.080 (sto dwadzieścia osiem milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt) złotych. Kapitał zakładowy podzielony jest na 12.827.808 (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiem) akcji po 10 (dziesięć) złotych wartości nominalnej każda.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 18.145.200 (osiemnaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście) złotych, tj. z kwoty 110.132.880,00 (sto dziesięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) złotych do kwoty 128.278.080 (sto dwadzieścia osiem milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt) złotych, w drodze emisji 1.814.520 (jeden milion osiemset czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia) nowych akcji imiennych zwykłych serii C2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C2, § 25 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 128.278.080,00 (sto dwadzieścia osiem milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt) złotych i jest podzielony na 12.827.808 (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiem) akcji po 10 (dziesięć) złotych wartości nominalnej każda, w tym:

1) 291.300 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji imiennych zwykłych serii A,

2) 9.437.740 (dziewięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji imiennych zwykłych serii B,

3) 1.284.248 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem) akcji imiennych zwykłych serii C1

4) 1.814.520 (jeden milion osiemset czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji imiennych zwykłych serii C2".

Drukuj komunikat