1/2018 (ESPI) Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii C

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii C
Data: 20.03.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bank Pocztowy S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 20 marca 2018 r. podjął decyzję o realizacji przez Bank prawa wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych serii C (opcja call), o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł, wyemitowanych przez Bank w dniu 5 października 2012 r.

W związku z zamiarem przeprowadzenia w dniu 5 kwietnia 2018 r. ("Dzień Wykupu") przedterminowego wykupu 5.000 podporządkowanych obligacji na okaziciela wyemitowanych przez Bank, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem PLBPCZT00031 i notowanych w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") pod nazwą skróconą BPO1022 ("Obligacje"), Zarząd Banku niniejszym zawiadamia posiadaczy Obligacji ("Obligatariusze") o wcześniejszym wykupie Obligacji w Dniu Wykupu.

Bank złoży do KDPW wniosek o przeprowadzenie obsługi przedterminowego wykupu Obligacji zgodnie z regulacjami KDPW. Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunki Obligatariuszy za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących te rachunki.

Podstawę prawną wcześniejszego wykupu Obligacji stanowią warunki emisji obligacji podporządkowanych serii C, które umożliwiają Bankowi skorzystanie z prawa do dokonania wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii C po upływie 5 lat od daty ich emisji. W dniu 21września 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego ("KNF") wyraziła zgodę na wcześniejszy wykup obligacji podporządkowanych serii C o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł, które na podstawie decyzji KNF z dnia 26 listopada 2012 roku zostały zakwalifikowane do funduszy uzupełniających (obecnie kapitału Tier II) Banku.

Drukuj komunikat