2/2018 (ESPI) Przedterminowy wykup obligacji serii C

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Przedterminowy wykup obligacji serii C
Data: 05.04.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 20 marca 2018 r., Bank Pocztowy S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. został przeprowadzony przedterminowy (wcześniejszy) wykup 5.000 podporządkowanych obligacji na okaziciela wyemitowanych przez Bank w dniu 5 października 2012 r. o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem PLBPCZT00031 i notowanych w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą skróconą BPO1022 ("Obligacje").

Przedterminowy wykup Obligacji nastąpił poprzez przelew środków pieniężnych na rachunki obligatariuszy za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących te rachunki.

Drukuj komunikat