6/2018 (ESPI) Wybór firmy audytorskiej uprawnionej do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku Pocztowego S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. i świadczenia innych dozwolonych prawem usług

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Wybór firmy audytorskiej uprawnionej do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku Pocztowego S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. i świadczenia innych dozwolonych prawem usług
Data: 16.05.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 16 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Banku, uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu, dokonała wyboru spółki KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznych sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za lata 2018, 2019 i 2020, przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku sporządzonych w latach 2019 – 2020 oraz świadczenia innych dozwolonych prawem usług.

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4a jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3546.

Wybór firmy audytorskiej uprawnionej do badania rocznych sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku i przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku oraz świadczenia innych dozwolonych usług dokonany został przez Radę Nadzorczą Banku zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie § 12 ust.2 pkt 8 Statutu Banku.

Umowa zostanie zawarta na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za lata 2018, 2019 i 2020, przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku sporządzonych w latach 2019 – 2020 (jako usługi opcjonalnej) oraz świadczenie innych dozwolonych prawem usług.

Dotychczasowa współpraca KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z Bankiem obejmuje świadczenie usług poświadczających nie będących badaniem lub przeglądem sprawozdań finansowych.

Drukuj komunikat