9/2018 (ESPI) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.
Data: 29.06.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.:

1. Rozpatrzyło:

a) sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku wraz ze Sprawozdaniem audytora z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2017 roku oraz sprawozdanie Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. obejmujące sprawozdanie Banku Pocztowego S.A. na temat informacji niefinansowych za 2017 rok,

b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wraz ze Sprawozdaniem audytora z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. w 2017 roku oraz sprawozdanie Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. obejmujące sprawozdanie Banku Pocztowego S.A. na temat informacji niefinansowych za 2017 rok,

c) sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Pocztowego S.A. jako organu Spółki w roku 2017,

d) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu Banku Pocztowego S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok oraz wniosku Zarządu Banku Pocztowego S.A. w sprawie podziału zysku za 2017 rok,

e) sprawozdanie Rady Nadzorczej jako organu spółki z działalności w 2017 roku,

f) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2017 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej

i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Banku,

g) raport z oceny stosowania "Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A." w 2017 roku.

h) sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2017.

2. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A.

w 2017 roku.

3. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

4. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. w 2017 roku.

5. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

6. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. obejmujące Sprawozdanie Banku Pocztowego S.A. na temat informacji niefinansowych za 2017 rok.

7. Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok.

8. Podjęło uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

9. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku: Sławomirowi Zawadzkiemu, Robertowi Kuraszkiewiczowi, Jerzemu Konopka, Magdalenie Nawara, Krzysztofowi Teledze.

10. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku: Przemysławowi Sypniewskiemu, Janowi Emerykowi Rościszewskiemu, Szymonowi Wałachowi, Magdalenie Pacuła, Piotrowi Chełmikowskiemu, Katarzynie Kreczmańskiej-Gigol, Marcinowi Mosz, Jakubowi Słupińskiemu.

Drukuj komunikat