2/2018 (ESPI) Przyjęcie Strategii Banku Pocztowego na lata 2018-2022

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Przyjęcie Strategii Banku Pocztowego na lata 2018-2022
Data: 03.10.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje o przyjęciu "Strategii Banku Pocztowego na lata 2018-2022" ("Strategia").

W czerwcu 2017 r. Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła "Strategię Banku Pocztowego na lata 2017-2021", która wyznaczyła główne kierunki rozwoju Banku Pocztowego wraz z parametrami finansowymi i sprzedażowymi zawartymi w Strategicznym Planie Finansowym na lata 2017-2021.

W 2018 r. pojawiły w otoczeniu Banku Pocztowego czynniki, które spowodowały konieczność aktualizacji Strategicznego Planu Finansowego i samej Strategii Banku oraz wydłużenie ich horyzontu strategicznego do 2022 r.

Jednym z nich była zmiana warunków rynkowych, w szczególności w zakresie wydłużenia oczekiwanego horyzontu stałych stóp procentowych, obniżenia oprocentowania rezerwy obowiązkowej czy też szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących wdrożenia MSSF9.

Kolejny czynnik to nowa Strategia Grupy Poczty Polskiej na lata 2018-2022, która spowodowała konieczność wydłużenia horyzontu planistycznego do roku 2022 r. oraz podniosła rangę usług finansowych, które stały się elementem jednej z trzech osi wzrostu strategicznego Poczty Polskiej.

Ponadto na aktualizację założeń strategicznych wpłynęła istotna zmiana regulacyjna dotycząca wymogu MREL, obowiązująca od 2023 r. Bank Pocztowy został zobligowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do opracowania w 2018 r. planu dojścia do spełnienia wymogów MREL, co ma odzwierciedlenie w aktualizacji Strategii.

Kluczowe merytoryczne zmiany w dokumencie Strategii Banku dotyczą:

• uwzględnienia kwestii dotyczących nowej Strategii Grupy Poczty Polskiej na lata 2018-2022 i usług finansowych jako elementu jednej ze strategicznych osi wzrostu, a także silniejszej współpracy Banku z Pocztą Polską,

• rozszerzenie oferty produktów i usług kierowanych do grup Klientów Polski regionalnej,

• aktywny udział w programach rządowych oraz cyfryzacji Państwa,

• zawarcia założeń dotyczących planu dojścia do wymogów MREL,

• wprowadzenie mechanizmów zwiększających zaangażowanie pracowników i kadry menadżerskiej w realizację planowanych wyników finansowych.

Drukuj komunikat