7/2020 (ESPI) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.
Data: 10.06.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 10 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.:

1. Dokonało oceny kwalifikacji kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku XII kadencji.

2. Podjęło uchwały w sprawie powołania Jakuba Słupińskiego, Michała Leskiego, Andrzeja Potocznego, Mariana Szołuchę do składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji, które wejdą w życie z dniem następnym po dniu zamknięcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

3. Postanowiło przerwać obrady Walnego Zgromadzenia do dnia 17 czerwca 2020 roku, do godziny 11:00.

4. Po wznowieniu obrad Walne Zgromadzenie dokona oceny kwalifikacji pozostałych kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji, wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji oraz rozpatrzy pozostałe sprawy będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, m.in.:

- sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy,

- uchwałę o podziale zysku netto,

- udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Drukuj komunikat