8/2020 (ESPI) Informacja o wpływie obniżek stóp procentowych oraz skutkach epidemii Covid-19 na wyniki finansowe Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Informacja o wpływie obniżek stóp procentowych oraz skutkach epidemii Covid-19 na wyniki finansowe Banku Pocztowego S.A.
Data: 16.06.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że szacowany łączny wpływ obniżek stóp procentowych NBP z 17 marca, 8 kwietnia oraz 28 maja br. pomniejszy wynik odsetkowy Banku w 2020 r. o ok. 35-40 mln zł w stosunku do poprzedniego roku. Bank podjął jednak szereg decyzji mitygujących ten negatywny wpływ w zakresie dostosowania oprocentowania i cen oferowanych produktów i usług. Dlatego końcowy wynik finansowy będzie zależał od kształtowania się rynkowych stóp procentowych, wyceny posiadanych przez Bank skarbowych papierów wartościowych oraz realizacji skorygowanych założeń biznesowych.

Dodatkowo Bank szacuje, że na skutek przejściowej recesji wywołanej pandemią Covid-19 nastąpi wzrost kosztu ryzyka. Utworzone do tej pory z tego tytułu odpisy na oczekiwane straty kredytowe oraz potencjalnie dotworzone w dalszej części roku wyniosą nie mniej niż 25 mln zł i będą uzależnione od rozwoju sytuacji epidemicznej w dalszej części roku oraz skali i długości utrzymującej się recesji. Zarząd Banku zwraca jednak uwagę, że prowadzone w ostatnich latach działania związane z poprawą jakości bieżącego portfela kredytowego i kontynuowane działania optymalizacyjne wpływają na ograniczenie wzrostu kosztu ryzyka wywołanego skutkami pandemii w bieżącym roku.

Dla mitygacji negatywnych skutków obecnej sytuacji rynkowej Zarząd Banku uruchomił także szereg działań optymalizacyjnych w obszarze kosztów działania, zarówno w zakresie kosztów osobowych jak i eksploatacyjnych, w tym optymalizacji sieci własnej sprzedaży. Oczekiwane łączne oszczędności z tego tytułu powinny ograniczyć w horyzoncie 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego całkowite koszty działania Banku wraz z amortyzacją o ok. 2 - 4 mln zł.

Uwzględniając wszystkie podjęte działania dostosowawcze i optymalizacyjne, a także uruchamiane i planowane działania po stronie biznesowej, Bank szacuje, że łączny wynik finansowy netto w 2020 r. może się obniżyć się w stosunku do roku poprzedniego o ok. 50-70%.

Sytuacja płynnościowa i kapitałowa Banku pozostaje dobra. Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe są wysokie i przekraczają wymagane przez regulatora poziomy. Prognozowane przez Bank w horyzoncie końca roku miary kapitałowe będą kształtowały się na poziomie ok. 5 p.p powyżej minimów regulacyjnych uwzględniających obniżenie bufora ryzyka systemowego do zera.

Drukuj komunikat