10/2020 (ESPI) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 17 czerwca 2020 r.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 17 czerwca 2020 r.
Data: 08.07.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 08 lipca 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A., wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 17 czerwca 2020 r.

ZWZ odbyło się po zgodnym oświadczeniu Akcjonariuszy o wznowieniu i kontynuowaniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przed nadejściem terminu, do którego została ogłoszona przerwa.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08 lipca 2020 r.:

1. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

2. Dokonało oceny kwalifikacji kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku XII kadencji: Rafała Kozłowskiego i Jakuba Niesłuchowskiego.

3. Podjęło uchwały w sprawie powołania Rafała Kozłowskiego i Jakuba Niesłuchowskiego do składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji, która wejdzie w życie z dniem następnym po dniu zamknięcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

4. Dokonało również oceny, że Rada Nadzorcza posiada odpowiednie kwalifikacje jako całość, to znaczy jako kolegialny organ jest w stanie w sposób prawidłowy i bezpieczny nadzorować działalność Banku Pocztowego S.A.

Ponadto Bank informuje, że zgodnie z § 11 Statutu akcjonariusz Poczta Polska S.A. wyznaczył na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Bodziony, natomiast akcjonariusz PKO Bank Polski S.A. wyznaczył Pana Rafała Kozłowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Wobec wyczerpania porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zamknięte.

W związku z zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Bank informuje, że od dnia 09 lipca 2020 r. skład Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji będzie przedstawiał się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - Andrzej Bodziony,

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Rafał Kozłowski,

- Członek Rady Nadzorczej - Michał Leski,

- Członek Rady Nadzorczej - Jakub Niesłuchowski,

- Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Potoczny,

- Członek Rady Nadzorczej – Jakub Słupiński,

- Członek Rady Nadzorczej - Marian Szołucha.

Drukuj komunikat