13/2020 (ESPI) Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A. i zmiana Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A. i zmiana Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Data: 10.09.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 10 września 2020 r. Rada Nadzorcza postanowiła:

• delegować Pana Michała Leskiego Sekretarza Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku Pocztowego S.A., tj. od dnia 11 września 2020 roku do dnia:

- powołania przez Radę Nadzorczą Banku Pocztowego S.A. do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. albo

- powołania przez Radę Nadzorczą Banku Pocztowego S.A. do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. odpowiedzialnego za obszar ryzyka/zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku,

w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, jednak nie dłużej niż na okres 3 miesięcy.

• powierzyć Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu Członkowi Zarządu Banku Pocztowego S.A. kierowanie pracami Zarządu Banku Pocztowego S.A. do dnia powołania przez Radę Nadzorczą Banku Pocztowego S.A. do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

• Z dniem 10 września 2020 r. upłynęło oddelegowanie Pana Jakuba Słupińskiego Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. i powierzenie pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Wobec powyższego skład Zarządu Banku Pocztowego S.A. na dzień 11 września 2020 r. będzie przedstawiał się następująco:

Tomasz Dąbrowski - Członek Zarządu

Paweł Kopeć - Członek Zarządu

Michał Leski - Członek Zarządu*

*Michał Leski Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku Pocztowego S.A., na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr IX/4/XII/2020 z dnia 10.09.2020 r.

Ponadto Zarząd informuje, że na okres oddelegowania Pana Michała Leskiego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku Pocztowego S.A., czynności Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. będzie wykonywał Pan Andrzej Bodziony.

Drukuj komunikat