r.

Nie ustalono

Tytuł raportu: 
Data: .. r.
Numer raportu: 
UKNF zwraca uwagę, że szczegółowa instrukcja wypełniania niniejszego formularza dla firm inwestycyjnych oraz banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, znajduje się w załączniku nr 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. 2019 poz. 531). Jednocześnie na stronie
https://www.knf.gov.pl/komunikacja/raportowanie/rozporzadzenie_obowiazki_informacyjne_firm_inwestycyjnych
znajdują się dodatkowe wyjaśnienia i informacje, które mogą okazać się przydatne przy wypełnianiu formularza.
TABELA NR 1 Dane dot. nabytych instrumentów finansowych
1.2.3.4.5.6.7.8.
Lp. Rodzaj instrumentów finansowychŁączna wartość nabytych* instrumentów finansowychŁączna wartość zbytych instrumentów finansowychŁączna wartość instrumentów finansowych znajdujących się na rachunkach klientów prowadzonych przez firmę inwestycyjną - na koniec ostatniego dnia okresu sprawozdawczegoŁączna liczba klientów, którzy nabyli lub zbyli instrumenty finansowe, wskazane w wierszach 1-18, lub zamknęli, lub otworzyli pozycje na instrumentach wymienionych w wierszach 19-25 (klienci aktywni w okresie sprawozdawczym)/ Łączna liczba klientów posiadających ekspozycję w instrumentach finansowych wymienionych w wierszach 19-25, na koniec ostatniego dnia okresu sprawozdawczego
DetaliczniProfesjonalniUprawnieni kontrahenci
Papiery wartościowe (z wyłączeniem papierów wartościowych odnoszących się do towarów, o których mowa w art. 3 pkt 59 ustawy):
Akcje:
1.- publiczne**
2.- niepubliczne
3.Prawa poboru
4.Prawa do akcji
5.Warranty subskrybcyjne
6.Kwity depozytowe
Obligacje:
Obligacje korporacyjne:
7.- publiczne**
8.- niepubliczne
9.Obligacje komunalne
10.Pozostałe obligacje
11.Listy zastawne
Certyfikaty inwestycyjne:
12.- publiczne**
13.- niepubliczne
14.Inne zbywalne papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego
15.Prawa pochodne, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy
16.Uprawnienia do emisji
Instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi:
17.Tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, z wyjątkiem certyfikatów inwestycyjnych
Opcje (z wyłączeniem opcji binarnych):Łączna wartość (nominalna) pozycji zamkniętych w okresie sprawozdawczym Łączna wartość (nominalna) ekspozycji wynikających z otwartych pozycji na koniec ostatniego dnia okresu sprawozdawczego
18.- opcje notowane na rynku regulowanym
19.- pozostałe opcje
20. Opcje binarne
21.Kontrakty futures
22.Kontrakty forward
23.Swapy
24.Kredytowe instrumenty pochodne***
25.Kontrakty na różnice (CFD)
26.Towarowe instrumenty pochodne w rozumieniu art. 3 pkt 59 ustawy
27.Pozostałe instrumenty finansowe
3 kategorie instrumentów o największej wartości w ramach kategorii nr 27 (tj. pozostałych instrumentów finansowych):
28.
29.
30.
* przez nabycie nalezy rozumieć również objęcie instrumentów oraz inne zdarzenia wywołujące równoważne skutki
** w obrocie zorganizowanym, o którym mowa w art. 3 pkt 9 ustawy
*** instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie wierzyciela w przypadku niespłacenia zobowiązań przez dłużnika
UKNF zwraca uwagę, że szczegółowa instrukcja wypełniania niniejszego formularza dla firm inwestycyjnych oraz banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, znajduje się w załączniku nr 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. 2019 poz. 531). Jednocześnie na stronie
https://www.knf.gov.pl/komunikacja/raportowanie/rozporzadzenie_obowiazki_informacyjne_firm_inwestycyjnych
znajdują się dodatkowe wyjaśnienia i informacje, które mogą okazać się przydatne przy wypełnianiu formularza.
TABELA NR 4 Dane dot. oferowania i przyjmowania zapisów
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Lp.Nazwa emitentaRodzaj oferowanego papieru wartościowegoOznaczenie seriiRodzaj oferty: Liczba inwestorów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach działalności określonej w art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawyWartość papierów wartościowych objętych przez inwestorów w ramach działalności określonej w art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawyLiczba inwestorów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach działalności określonej w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawyWartość papierów wartościowych objętych przez inwestorów w ramach działalności określonej w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy
publiczna prywatna
FALSEFALSE
UKNF zwraca uwagę, że szczegółowa instrukcja wypełniania niniejszego formularza dla firm inwestycyjnych oraz banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, znajduje się w załączniku nr 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. 2019 poz. 531). Jednocześnie na stronie
https://www.knf.gov.pl/komunikacja/raportowanie/rozporzadzenie_obowiazki_informacyjne_firm_inwestycyjnych
znajdują się dodatkowe wyjaśnienia i informacje, które mogą okazać się przydatne przy wypełnianiu formularza.
TABELA NR 5 Dane o umowach o świadczenie usług maklerskich
1.2.3,4.5.
Ogólna liczba zawartych umów o świadczenie usług maklerskichLiczba umów o świadczenie usług maklerskich zawartych za pośrednictwem agentówŁączna liczba klientów pozyskanych przez agentów na rzecz firmy inwestycyjnej lub banku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawyLiczba klientów pozyskanych dla firmy inwestycyjnej lub banku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, w związku z usługami, o których mowa w art. 69h ust. 1 ustawy (działalność dotycząca lokat strukturyzowanych)
UKNF zwraca uwagę, że szczegółowa instrukcja wypełniania niniejszego formularza dla firm inwestycyjnych oraz banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, znajduje się w załączniku nr 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. 2019 poz. 531). Jednocześnie na stronie
https://www.knf.gov.pl/komunikacja/raportowanie/rozporzadzenie_obowiazki_informacyjne_firm_inwestycyjnych
znajdują się dodatkowe wyjaśnienia i informacje, które mogą okazać się przydatne przy wypełnianiu formularza.
TABELA NR 6 Dane o umowach o świadczenie usług maklerskich - agent
1.2.3.4.5.6.
Imię i nazwisko lub nazwa agentaLiczba klientów pozyskanych przez agenta firmy inwestycyjnej Liczba umów o świadczenie usług maklerskich zawartych za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnejLiczba klientów pozyskanych dla firmy inwestycyjnej, banku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, w związku z usługami, o których mowa w art. 69h ust. 1 ustawy (działalność dotycząca lokat strukturyzowanych)Wartość wynagrodzenia
detaliczniprofesjonalniuprawnieni kontrahenci
UKNF zwraca uwagę, że szczegółowa instrukcja wypełniania niniejszego formularza dla firm inwestycyjnych oraz banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, znajduje się w załączniku nr 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. 2019 poz. 531). Jednocześnie na stronie
https://www.knf.gov.pl/komunikacja/raportowanie/rozporzadzenie_obowiazki_informacyjne_firm_inwestycyjnych
znajdują się dodatkowe wyjaśnienia i informacje, które mogą okazać się przydatne przy wypełnianiu formularza.
TABELA NR 7 Dane o czynnościach zleconych na podstawie art. 79 ust. 2b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
1.2.3.4.5.6.
Liczba podmiotów, którym firma inwestycyjna lub bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, zleca czynności na podstawie art. 79 ust. 2b ustawyProdukty, których dotyczą zlecane czynności Imię i nazwisko/nazwa, siedziba, adres 5 podmiotów o najwyższym wynagrodzeniu za wykonywane czynności Wartość wynagrodzeniaRodzaj zlecanych czynności - w odniesieniu do podmiotów wskazanych w kolumnie 4
Instrumenty finansoweUsługi
Tabela nr 8 dotyczy jedynie Firm Inwestycyjnych
UKNF zwraca uwagę, że szczegółowa instrukcja wypełniania niniejszego formularza dla firm inwestycyjnych oraz banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, znajduje się w załączniku nr 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. 2019 poz. 531). Jednocześnie na stronie
https://www.knf.gov.pl/komunikacja/raportowanie/rozporzadzenie_obowiazki_informacyjne_firm_inwestycyjnych
znajdują się dodatkowe wyjaśnienia i informacje, które mogą okazać się przydatne przy wypełnianiu formularza.
TABELA NR 8 Dane o produktach energetycznych na OTF
1.2.3.
Łączny wolumenŁączna wartośćLiczba klientów, którzy nabyli produkty energetyczne
Produkty energetyczne będące przedmiotem obrotu hurtowego na OTF, które muszą być wykonywane przez dostawę - wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy
UKNF zwraca uwagę, że szczegółowa instrukcja wypełniania niniejszego formularza dla firm inwestycyjnych oraz banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, znajduje się w załączniku nr 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. 2019 poz. 531). Jednocześnie na stronie
https://www.knf.gov.pl/komunikacja/raportowanie/rozporzadzenie_obowiazki_informacyjne_firm_inwestycyjnych
znajdują się dodatkowe wyjaśnienia i informacje, które mogą okazać się przydatne przy wypełnianiu formularza.
TABELA NR 9 Opis kanałów dystrybucji instrumentów finansowych
1.2.3.
Lp.Rodzaj instrumentów według tabeli nr 1, znajdujących się w ofercie firmy inwestycyjnej lub banku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawyOpis kanałów dystrybucji
UKNF zwraca uwagę, że szczegółowa instrukcja wypełniania niniejszego formularza dla firm inwestycyjnych oraz banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, znajduje się w załączniku nr 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. 2019 poz. 531). Jednocześnie na stronie
https://www.knf.gov.pl/komunikacja/raportowanie/rozporzadzenie_obowiazki_informacyjne_firm_inwestycyjnych
znajdują się dodatkowe wyjaśnienia i informacje, które mogą okazać się przydatne przy wypełnianiu formularza.
TABELA NR 10 Opis trendów inwestycyjnych klientów
1.2.3.
Lp.Przedmiot opisu Opinia firmy inwestycyjnej lub banku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy
Instrumenty finansowe i produkty, w przypadku których w okresie sprawozdawczym wystąpił trend wzrostowy
Przyczyny trendu wzrostowego
Instrumenty finansowe i produkty,w przypadku których w okresie sprawozdawczym wystąpił trend spadkowy
Przyczyny trendu spadkowego
DODATKOWE WYJAŚNIENIA
Bank nie prowadzi działalności o kórej mowa w raporcie

https://www.knf.gov.pl/komunikacja/raportowanie/rozporzadzenie_obowiazki_informacyjne_firm_inwestycyjnych


Kontakt dla mediów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl