17/2020 (ESPI) Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A. i przejęcie wykonywania czynności Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A. i przejęcie wykonywania czynności Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Data: 09.11.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 09 listopada 2020 r. Rada Nadzorcza postanowiła:

• odwołać z dniem 09.11.2020 r. Pana Tomasza Dąbrowskiego z funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. i ze składu Zarządu Banku Pocztowego S.A.

• delegować Pana Michała Leskiego Sekretarza Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku Pocztowego S.A., tj. od dnia 10 listopada 2020 roku do dnia:

- powołania przez Radę Nadzorczą Banku Pocztowego S.A. do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. odpowiedzialnego za obszar współpracy z Grupą Poczty Polskiej, Operacji i Skarbu lub

- powołania przez Radę Nadzorczą Banku Pocztowego S.A. do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. odpowiedzialnego za obszar Biznesu i IT,

w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, jednak nie dłużej niż do dnia 28 grudnia 2020 r.

Wobec powyższego skład Zarządu Banku Pocztowego S.A. na dzień 10 listopada 2020 r. będzie przedstawiał się następująco:

Jakub Słupiński - Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu

Paweł Kopeć - Członek Zarządu*

Michał Leski - Członek Zarządu**

*Paweł Kopeć Członek Zarządu Banku Pocztowego S.A. do 30.11.2020 r.

**Michał Leski Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku Pocztowego S.A., na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr IV/6/XII/2020 z dnia 09.11.2020 r.

Ponadto Zarząd informuje, że na okres oddelegowania Pana Michała Leskiego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku Pocztowego S.A., czynności Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. będzie wykonywał Pan Andrzej Bodziony Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Drukuj komunikat