Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z dematerializacją

Aktualności

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), dalej jako „Ustawa”, Bank Pocztowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.  Natomiast po dniu 1 marca 2026 roku nastąpi utrata mocy dowodowej dokumentów akcji w formie materialnej, które nie zostaną złożone do Spółki i nie zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy.

Na podstawie z art. 16 ust. 1  Ustawy Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji (odcinków zbiorowych) należy składać w Biurze Zarządu, mieszczącym się w biurze Centrali Spółki w Warszawie ul. Puławska 111B, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze Wezwanie stanowi czwarte wezwanie spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Drukuj komunikat