19/2020 (ESPI) Przyjęcie Strategii Banku Pocztowego na lata 2021-2024 - "Budujemy wartość dla Interesariuszy"

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Przyjęcie Strategii Banku Pocztowego na lata 2021-2024 - „Budujemy wartość dla Interesariuszy”
Data: 21.12.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje o przyjęciu nowej Strategii Banku Pocztowego na lata

2021-2024 – "Budujemy wartość dla Interesariuszy".

Zgodnie z tytułem nowej Strategii Banku ("Strategia") działania nowego Zarządu Banku będą ukierunkowane na zwiększenie wartości dla jego Interesariuszy, rozumianych jako klientów, pracowników, akcjonariuszy i szerzej - społeczeństwa. Mając na uwadze obecne wyzwania wywołane pandemią, Bank dostrzega i wskazuje w nowej Strategii kierunki pozwalające na jego rozwój.

Wskazane w Strategii inicjatywy ukierunkowane na rozwój są związane z:

1) nowym spojrzeniem i planem działań ukierunkowanym na dalsze pogłębianie synergii z Pocztą Polską (w tym: reorganizacja w ramach Grupy tradycyjnego kanału dystrybucji ukierunkowana na wzrost efektywności, rozwój powiązanej ze sobą w ramach Grupy Kapitałowej platformy internetowej i mobilnej, wspólny rozwój oferty dla klientów z segmentu e-commerce, działania ukierunkowane na zwiększenie synergii kosztowych);

2) procesem cyfryzacji i automatyzacji, z jednej strony pozwalającym na wyższej jakości obsługę klienta, ale z drugiej na oszczędności kosztowe;

3) dopasowaniem oferty i lepszym wykorzystaniem potencjału Banku w obszarze Polski regionalnej;

4) uczestnictwie w programach dystrybucji krajowych i europejskich środków pomocowych, czy oczekiwanym w latach 2021-2024 ożywieniu gospodarczym.

Z perspektywy Banku i sektora bankowego negatywne skutki pandemii COVID-19 będą dopiero w pełni widoczne w 2021 r. Dlatego podstawą zmian i transformacji strategicznej Banku będzie skuteczna realizacja działań naprawczych ukierunkowanych na wzrost efektywności i oszczędności kosztowe. Wśród wyróżnionych pięciu grup celów strategicznych wyróżniono: orientacja na potrzeby klientów, cyfryzację bez wykluczenia, efektywność finansową i operacyjną, skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz dostarczanie wartości dla interesariuszy.

Dokonano rewizji misji, wizji i wartości jakimi chce się kierować Bank realizując swe cele strategiczne. Chcemy oferować proste i bezpieczne usługi finansowe blisko naszego Klienta, w synergii z Pocztą Polską, z korzyścią dla interesariuszy. Przez swą obecność na rynku od ponad trzydziestu lat, ufa nam ponad 800 tys. Klientów, którzy korzystają z naszych usług. Zdajemy sobie sprawę, że najbliższe miesiące to będzie szczególny czas, w których mimo prawdopodobnego pogorszenia sytuacji finansowej części Klientów, Bank będzie starał się szukać odpowiednich rozwiązań do dalszego ich wsparcia w powrocie na ścieżkę stabilizacji, a potem rozwoju.

Strategia Banku przewiduje, że w roku 2021 Bank osiągnie stratę finansową sięgającą 28 mln zł, by następnie systematycznie poprawiać wyniki finansowe osiągając w 2024 r. zysk netto przekraczający 40 mln zł. Docelowo wskaźnik ROE ma wynieść ponad 6,5%, a wskaźnik C/I ukształtować się poniżej 61%. Koszt ryzyka po przejściowym wzroście w 2021 r. powinien w 2024 r. obniżyć się do 1,45%. Strategia przewiduje też, w 2021 r. wyhamowana powinna być również tendencja spadkowa w zakresie klientów detalicznych i oczekuje się, że ich liczba zacznie rosnąć w 2022 r.

Zarząd Banku podkreśla swoją determinację do przeprowadzenia wszelkich działań mających na celu odbudowę zdolności do generowania istotnej nadwyżki operacyjnej oraz do konsekwentnej realizacji wyznaczonych celów strategicznych, z których nadrzędnymi będą efektywność finansowa i umiejętne zarządzanie ryzykiem dające akcjonariuszom pewność wejścia na ścieżkę poprawy rentowności.

Drukuj komunikat