1/2021 (ESPI) Przyjęcie i przekazanie do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") planu dojścia do wymogów dot. minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Przyjęcie i przekazanie do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") planu dojścia do wymogów dot. minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL
Data: 13.01.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że przyjął i przekazał do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") w dniu 12 stycznia 2021 roku plan dojścia do wymogu MREL ("MREL", ang. the minimum requirement for own funds and eligible liabilities), do czego był zobligowany pismem z "BFG" otrzymanym w dniu 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji.

"BFG" określił docelowy, tj. obowiązujący Bank od 1 stycznia 2024 roku, wymóg MREL na podstawie danych finansowych Banku na dzień 31 grudnia 2019 roku odpowiadający 7,84% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem ("TLOF") lub 15,35% kwoty ekspozycji na ryzyko ("TRE"). "BFG" wyznaczył również ścieżkę dojścia do wyżej wskazanych wymogów w oparciu o dane finansowe Banku na dzień 31 grudnia 2019 roku do osiągnięcia na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2023 roku.

Wymagana przez "BFG" wysokość MREL w relacji do TLOF wynosi: 6,60%, 7,22% i 7,84%, co w relacji do TRE stanowi odpowiednio: 12,93%, 14,14% i 15,35%. Zatwierdzona przez Zarząd Banku ścieżka dojścia zakłada, że odpowiednio na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2023 roku wartość MREL do TLOF wyniesie 6,87%, 7,30% i 8,02% natomiast w relacji do TRE wyniesie odpowiednio 15,39%, 16,87% i 18,46%.

Równocześnie w otrzymanym piśmie "BFG" poinformował, że w cyklu planistycznym 2021 r. Fundusz będzie wyznaczał MREL w oparciu o nową metodykę, która będzie wynikała z przyjętych w 2019 roku dyrektyw BRRD i CRD IV oraz rozporządzenia CRR.

Dla realizacji wymogu MREL, Bank planuje emisję obligacji podporządkowanych w wysokości 70 mln zł w roku 2022 oraz 80 mln zł w roku 2023.

Drukuj komunikat