2/2021 (ESPI) Utworzenie dodatkowej istotnej rezerwy na realizację wynikającego z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim obowiązku proporcjonalnego zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Utworzenie dodatkowej istotnej rezerwy na realizację wynikającego z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim obowiązku proporcjonalnego zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu.
Data: 13.01.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, o utworzeniu w poczet roku 2020 dodatkowej, istotnej rezerwy na realizację wynikającego z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim obowiązku proporcjonalnego zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Powyższa decyzja wynika z rozważanej przez Bank, częściowo wprowadzonej, zmiany podejścia Banku do rozliczania prowizji od kredytów przedterminowo spłaconych. Nadto Bank uwzględnia okoliczność prowadzenia wobec Banku postępowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kwota dotworzonej w poczet grudnia ub.r. rezerwy wyniosła 9,1 mln zł, co wraz z utworzoną w październiku ub.r. rezerwą na ten cel w wysokości 3,3 mln zł daje łącznie kwotę 12,4 mln zł rezerw dotworzonych w IV kwartale 2020 r. dla potrzeb rozliczenia prowizji od przedterminowo spłaconych kredytów konsumenckich przed 11 września 2019 r.

W rezultacie szacowany łączny wynik finansowy netto za 2020 r. wyniósł 0,2 mln zł.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku za 2020 rok podlega badaniu przez firmę audytorską, co oznacza, że dane finansowe zaprezentowane w raporcie mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Sytuacja płynnościowa i kapitałowa Banku pozostaje dobra. Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe są wysokie i przekraczają wymagane przez regulatora poziomy.

Drukuj komunikat