4/2021 (ESPI) Utworzenie dodatkowej istotnej rezerwy dotyczącej proporcjonalnego zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu adekwatnej do postanowień art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim w ramach postępowania prowadzonego przez UOKiK

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Utworzenie dodatkowej istotnej rezerwy dotyczącej proporcjonalnego zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu adekwatnej do postanowień art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim w ramach postępowania prowadzonego przez UOKiK
Data: 05.03.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, o utworzeniu w poczet roku 2020 dodatkowej istotnej rezerwy dotyczącej proporcjonalnego zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu adekwatnie do wymogu art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. W związku z decyzją o przyjęciu zmodyfikowanego zakresu zobowiązania przedkładanego przez Bank Pocztowy S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("UOKiK"), zdarzenie to zostało potraktowane jako korygujące po dniu bilansowym dotyczące roku poprzedniego. Szczegóły nowego podejścia w zakresie zwrotów prowizji i planowanej komunikacji z klientami zostaną przedstawione po dokończeniu uzgodnień z UOKiK w ramach prowadzonego postępowania.

Kwota obecnie dotworzonej w poczet grudnia ub.r. dodatkowej rezerwy wyniosła 7,8 mln zł, co wraz z utworzoną w październiku ub.r. i na początku stycznia br. rezerwą na ten cel daje łącznie kwotę niespełna 20,3 mln zł rezerw dotworzonych w IV kwartale 2020 r. dla potrzeb rozliczenia prowizji od przedterminowo spłaconych kredytów konsumenckich przed 11 września 2019 r.

Po tej jednorazowej operacji Bank szacuje, że osiągnie stratę finansową netto w 2020 r. Pełne wyniki finansowe po zakończeniu badania rocznego przez audytora, Bank opublikuje 15 marca br.

Sytuacja płynnościowa i kapitałowa Banku pozostaje dobra. Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe są wysokie i przekraczają wymagane przez regulatora poziomy. Jednocześnie nadal aktualne pozostają założenia Strategii Banku przewidującej, osiągnięcie przez Bank w 2024 r. zysku netto przekraczającego 40 mln zł.

Drukuj komunikat