6/2021 (ESPI) Decyzja o wdrożeniu Planu Naprawy

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Decyzja o wdrożeniu Planu Naprawy
Data: 16.03.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bank Pocztowy S.A. ("Bank") informuje, że w związku z zaistnieniem okoliczności z art. 142 ust. 2 Prawa bankowego (t.j. wystąpieniem straty bilansowej na koniec 2020 roku oraz prognozy powstania straty bilansowej w 2021 roku) powstała przesłanka do wdrożenia Planu Naprawy.

W związku z powyższym, w dniu dzisiejszym Zarząd Banku podjął decyzję o wdrożeniu Planu Naprawy Banku Pocztowego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 stycznia 2018 roku.

Działania naprawcze podejmowane przez Zarząd Banku w związku z wdrożeniem Planu Naprawy mają na celu poprawę rentowności Banku i jego organiczny rozwój.

Równocześnie Bank informuje, że wskaźniki kapitałowe i płynnościowe są na wysokim poziomie, istotnie przekraczając wymagane poziomy nadzorcze.

Bank zakłada, że działania naprawcze realizowane w ramach Planu Naprawy mające zapewnić powrót do trwałej rentowności będą prowadzone do końca 2023 roku.

Drukuj komunikat