r.

Wyniki Banku Pocztowego za 2020 r. Pomimo straty w 2020 r., skuteczne wdrożenia nowej Strategii i Planu Naprawy powinno doprowadzić do przywrócenia trwałej rentowności Banku Pocztowego w 2024 r.

Wyniki finansowe pod silną presją COVID-19 i odpisów na tzw. małe TSUE. Bank wdraża Plan Naprawy. Aktualna strategia zakłada 40 mln zł zysku netto w 2024 r.

Pogorszenie wyników finansowych Banku spowodowane skutkami pandemii oraz utworzenie dodatkowych odpisów na tzw. małe TSUE, wpłynęły na wystąpienie straty bilansowej netto w wysokości 9,2 mln zł na koniec 2020 roku, która może się utrzymać w kolejnych okresach. Zgodnie z zapisami Prawa Bankowego, spowodowało to przesłankę dla Zarządu Banku do wdrożenia Planu Naprawy. Działania naprawcze podejmowane przez Zarząd Banku w związku z wdrożeniem Planu Naprawy mają na celu poprawę rentowności Banku i jego organiczny rozwój. Bank zakłada, że działania naprawcze będą prowadzone do końca 2023 roku i mają zapewnić powrót do trwałej rentowności w roku 2024 (tj. między innymi osiągnięcie zysku netto na poziomie 40 mln złotych).

Pomimo wystąpienia straty w 2020 r. sytuacja finansowa Banku Pocztowego pozostaje dobra – zarówno wskaźniki kapitałowe jak
i płynnościowe są na wysokim poziomie, istotnie przekraczając wymagane przez regulatora poziomy. Analizując wygenerowane w 2020 r. wyniki warto podkreślić, że mimo zanotowanej straty  Bank odnotował wzrost wartości depozytów we wszystkich segmentach oraz wzrost sumy bilansowej, która wyniosła 9 169,9 mln zł, czyli jest najwyższa w historii Banku. W ciągu minionych 12 miesięcy, dzięki wprowadzonym już działaniom optymalizacyjnym, Bank skutecznie obniżył koszty działania o 7,1 mln zł w stosunku do roku 2019. Obecnie Bank intensywnie pracuje nad realizacją nowej strategii, która zakłada orientację na potrzeby klientów, cyfryzację bez wykluczenia, efektywność finansową i operacyjną, skuteczne zarządzanie ryzykiem, dostarczanie wartości dla interesariuszy oraz rozszerzenie współpracy z Pocztą Polską w obszarze e-commerce.

– Wyniki wypracowane przez Bank Pocztowy w 2020 r. odzwierciedlają trend obserwowany w całym sektorze finansowym, pozostając pod istotnym wpływem sytuacji pandemicznej. Dlatego mimo wielu już podjętych skutecznie działań, w tym konsekwentnego obniżania kosztów, dobrej sytuacji kapitałowej i płynnościowej Banku Pocztowego - wynik za 2020 r. oraz ocena potencjału wzrostu sprzedaży  w okresie krótkoterminowym i prognozowana strata w 2021 r. skłoniły Zarząd Banku do wdrożenia Planu Naprawy. Podejmowane działania optymalizacyjne mają zapewnić Bankowi powrót do trwałej rentowności do końca 2024 roku, zgodnie z aktualną strategią biznesową Banku zakładającą  osiągnięcie w 2024 r. zysku netto na poziomie 40 mln złotych. Wdrożenie Planu Naprawy, wraz z  planowanym zwiększaniem synergii z Pocztą Polską oraz wysokim, systematycznie rozwijanym poziomem innowacyjności Banku ułatwi nam osiągnięcie tego celu  – komentuje Jakub Słupiński, p.o. Prezesa Zarządu Banku Pocztowego.

Wyniki Banku pod presją COVID-19, w tym obniżek stóp procentowych NBP, a także dodatkowych rezerw na tzw. małe TSUE

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego w samym grudniu 2020 roku strata netto sektora bankowego wyniosła 128,4 mln zł. Zysk netto sektora bankowego w całym 2020 roku spadł o 43,8 proc. Także Bank Pocztowy w minionych 12 miesiącach zanotował stratę w wysokości 9,2 mln zł.  Strata finansowa brutto Banku za 2020 r. wyniosła 4,4 mln zł. Na zmianę wyniku finansowego w 2020 roku wpływ miał przede wszystkim spadek wyniku z tytułu odsetek – głównego źródła dochodów Banku – który wyniósł w 2020 roku 224,5 mln zł i był niższy o 38,8 mln zł, tj. 14,7% rok do roku. Obniżenie wyniku odsetkowego nastąpiło w efekcie spowodowanego pandemią COVID-19 obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych.  Na wynik Banku istotnie wpłynęły także koszty wynikające z dotworzenia rezerw na ew. przyszłe roszczenia związane ze zwrotem prowizji pobranej z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów w konsekwencji wyroku TSUE w ramach wypracowywanej w dialogu z UOKiK propozycji zobowiązania we wszczętym postępowaniu w sprawie.  

W 2020 r. wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) Banku ukształtował się na poziomie minus 1,48% i był o 4,67 p.p. niższy niż w analogicznym okresie 2019 r. Z kolei wskaźnik C/I wyniósł na koniec minionego roku 73,4%, i pogorszył się o 3,9 p.p. w porównaniu rok do roku. Wzrostowi o 1 punkt procentowy uległ wskaźnik Tier 1, kształtując się na bezpiecznym, istotnie wyższym od wymaganego przez regulatora poziomie 15,4%. W 2020 roku Bank Pocztowy  zanotował wzrost sumy bilansowej, która osiągnęła najwyższy w 30-letniej historii banku poziom i wyniosła 9 169,9 mln zł, czyli i o 1 162,0 mln zł, tj. o 14,5% wyższy  w porównaniu ze stanem na koniec 2019 r.

Wzrost salda depozytów we wszystkich segmentach

Warto podkreślić, że rok do roku wzrosło również saldo depozytów. Na koniec grudnia 2020 r. Klienci indywidualni ulokowali na rachunkach i lokatach w Banku łącznie 6 045 mln zł wobec 5 586 mln zł na koniec grudnia 2019 r, tj. o 459 mln zł więcej. Wzrostowi o 8 punktów procentowych w stosunku do grudnia ubiegłego roku uległ udział środków bieżących w saldzie depozytów detalicznych, co było efektem obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki pieniężnej i odwrócenia się Klientów od oszczędzania na lokatach. Klienci należący do segmentu mikroprzedsiębiorstw ulokowali z kolei w Banku blisko 246 mln zł wobec 187 mln zł jakie zgromadzono na koniec 2019 r., co stanowi wzrost o 31,5% r/r.

Optymalizacja kosztów działania

W 2020 r. Bank podjął szereg działań mających na celu zmniejszenie kosztów. W efekcie stopniowej likwidacji nierentownych placówek własnych oraz optymalizacji zatrudnienia obniżyły się koszty świadczeń pracowniczych, które na 31.12.2020 r. zamknęły się kwotą 102,9 mln zł i były niższe o 3,0% (tj. o 3,2 mln zł) w relacji do 31.12.2019 r. Zatrudnienie w Banku zmniejszyło się w 2020 roku o 88 etatów do 1322 etatów na koniec 2020 r.  Ponadto, w wyniku ścisłej dyscypliny kosztowej mającej na celu zrekompensowanie wzrostu kosztów związanych z regulacjami zewnętrznymi, nastąpił 3,5-procentowy spadek kosztów rzeczowych, które w 2020 roku wyniosły 81,7 mln zł, tj.  o 3 mln zł mniej rok do roku. Dodatkowo, w 2020 roku nastąpił spadek kosztów amortyzacji o 2,3%. W rezultacie podjętych działań, Bank zanotował łączny spadek kosztów działania o 3,1% tj. o 7,1 mln zł niż w 2019 roku.

Rozwój oferty – Bank bardziej nowoczesny

Rok 2020 był dla Banku Pocztowego okresem wzmożonego rozwoju w obszarze technologicznym. Bank uruchomił dla swoich kart płatniczych płatności ApplePay, GooglePay i GarminPay. Zostały udostępnione Klientom płatności mobilne BLIK oraz autoryzacja transakcji w bankowości elektronicznej z wykorzystaniem uwierzytelniania 3D Secure.  Bank wprowadził w aplikacji mobilnej funkcję automatycznej płatności za przejazdy autostradami – Autopay.

W połowie roku 2020 wspólnie z Pocztą Polską, akcjonariuszem Banku, uruchomiony został dla listonoszy projekt Mobilny Bankowiec.  Listonosze wyposażeni w tablety ze specjalnie przygotowaną aplikacją mobilną, zbierają leady Klientów zainteresowanych uzyskaniem kredytu w Banku Pocztowym, ułatwiając tym samym kontakt z bankowym doradcą. Do aplikacji umożliwiającej zbieranie danych kontaktowych osób potencjalnie zainteresowanych uzyskaniem dodatkowego finansowania na koniec roku dostęp miało 20 tysięcy listonoszy Poczty Polskiej.

Bankowość mobilna „pod jednym dachem” i digitalizacja jako istotne elementy rozwoju w obszarze Customer Experience

W ramach realizacji nowej Strategii, zakładającej rozszerzenie kanału dystrybucji o kanały cyfrowe i silną obecność w ecommerce Bank w najbliższych miesiącach planuje realizować szereg projektów, wychodzących poza dotychczasową działalność Banku opartą o kontakt z klientami w placówkach Poczty. Pierwszym krokiem było niedawne połączenie marek bankowości internetowej i mobilnej i oparcie się o nowocześniejsze rozwiązania dla klientów detalicznych w bankowości internetowej www.pocztowy.pl pod wspólną nazwą Pocztowy24 oraz aplikacji mobilnej pod nazwą Pocztowy. Proces migracji Klientów do nowoczesnych rozwiązań nowego Pocztowy24 (dawniej EnveloBank) rozpoczął się już w połowie marca i ma trwać także w drugiej połowie 2021 roku. Dzięki migracji klientów do rozwiązań Bank zapewni swoim klientom najpopularniejsze usługi obecne wśród liderów bankowości mobilnej: m.in. przelewy BLIK na telefon oraz pełne wsparcie kart kredytowych dla posiadaczy ROR. Wszystkie usługi banku, w tym także udzielanie kredytów gotówkowych i otwieranie kont osobistych będą dostępne w procesach zdalnych, nie wymagających wychodzenia z domu (wykorzystanie wideoweryfikacji tożsamości klientów). Bank planuje wsparcie dla cyfrowych usług pocztowych w ramach aplikacji mobilnej Banku. W nadchodzących miesiącach Bank Pocztowy planuje również, udostępnić klientom asystenta głosowego – bota, do obsługi niektórych istotnych zgłoszeń klientów – poza godzinami pracy Call Centre. Bank będzie konsekwentnie rozwijał usługi dodane w ramach własnego Marketu Cyfrowego.

Systematyczne i skuteczne wdrażanie przez Zarząd Banku Pocztowego nowej Strategii wzmocnione determinacją wynikająca z konieczności realizacji działań naprawczych w ramach wdrażanego Planu Naprawy dają podstawę do oczekiwania na powrót Banku do trwałej rentowności w roku 2024.


Kontakt dla mediów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl

Powiązane artykuły