7/2021 (ESPI) Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych
Data: 15.04.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że w ramach działań naprawczych realizowanych w ramach wdrażania Planu Naprawy oraz mając na uwadze obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w dniu 15 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego Pracowników w Banku Pocztowym S.A.

Zamiarem Zarządu Banku jest przeprowadzenie procesu zwolnienia grupowego w okresie od maja 2021 roku do 30 września 2021 roku. Proces obejmie zarówno pracowników w centrali Banku jak i sieci dystrybucji. Stosunki pracy zostaną rozwiązane z nie więcej niż 235 osobami.

Zarząd Banku w dniu 15.04.2021 r. powiadomi organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwróci się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji. Rozmowy na temat zwolnienia, zgodnie z przepisami prawa, będą prowadzone przez 20 dni. Ponadto, o zamiarze przeprowadzenia zwolnienia grupowego Bank powiadomi także Powiatowe Urzędy Pracy.

Bank opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnienia grupowego po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z organizacjami związkowymi.

Restrukturyzacja zatrudnienia staje się niezbędnym działaniem wymaganym dla przywrócenia operacyjnej rentowności Banku, jest też przewidziana w nowej Strategii Banku na lata 2021-2024, której założenia pozostają aktualne.

Drukuj komunikat