Bank Pocztowy, zgodnie z wdrażanym obecnie Planem Naprawy, zamierza rozpocząć proces zwolnienia grupowego. Cele strategii Banku do 2024 r. pozostają aktualne

Aktualności

Bank Pocztowy poinformuje powiatowe urzędy pracy oraz stronę społeczną o zamiarze przeprowadzenia zwolnienia grupowego, będącego jednym z elementów wdrażanego obecnie Planu Naprawy. Zwolnienie, które rozpocznie się w maju bieżącego roku, dotyczyć będzie grupy nie więcej niż 235 osób. W najbliższym czasie odbywać się będą konsultacje z działającymi przy Banku Pocztowym organizacjami związkowymi. Zarząd Banku podkreśla, że w obecnej sytuacji makroekonomicznej restrukturyzacja zatrudnienia jest działaniem niezbędnym, od którego zależy przywrócenie operacyjnej rentowności Banku. Jednocześnie Bank podkreśla, że nie zmieniły się cele ogłoszonej niedawno strategii do 2024 roku.

W okresie od maja 2021 roku do 30 września 2021 roku Bank Pocztowy planuje przeprowadzenie zwolnienia grupowego. Proces obejmie zarówno pracowników centrali Banku jak i sieci dystrybucji. Stosunki pracy zostaną rozwiązane z nie więcej niż 235 osobami. Dzisiaj, zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, stosowne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnienia trafi do organizacji związkowych w celu konsultacji społecznych. Rozmowy na temat zwolnień, zgodnie z przepisami prawa, będą prowadzone przez wymagany przepisami okres 20 dni i zakończą się w maju br.

Jak podkreśla Zarząd, przyczyną planowanych zwolnień grupowych jest pogorszenie wyników finansowych Banku, a także prognoza dalszych potencjalnych strat. W związku z wysoką niepewnością makroekonomiczną, w obliczu pandemii COVID-19 i związaną z nią zmniejszoną sprzedażą, niskimi stopami procentowymi, gorsze wyniki finansowe mogą utrzymać się w kolejnych okresach. Okoliczności te sprawiają, że w opinii Zarządu Banku Pocztowego restrukturyzacja zatrudnienia staje się niezbędnym działaniem wymaganym dla przywrócenia trwałej operacyjnej rentowności Banku.

O mającej rozpocząć się w maju redukcji zatrudnienia zostaną powiadomione Powiatowe Urzędy Pracy.

Zapowiedziane zwolnienie grupowe wpisuje się w działania naprawcze z obszaru rentowności przewidziane w niedawno wdrożonym Planie Naprawy Banku Pocztowego.

W opinii Zarządu, proces zwolnienia grupowego to również pochodna zmian w sektorze bankowym – przyspieszonej przez pandemię cyfryzacji oraz odwrotu klientów od placówek stacjonarnych na rzecz bankowości online – które wymuszają na bankach reorganizację. Bank kładzie coraz większy nacisk na bankowość elektroniczną, prowadząc przy tym sprzedaż stacjonarną w liczącej ok. 7500 placówek sieci Poczty Polskiej oraz sieci własnej. Między innymi takie działania mają zabezpieczyć realizację zapisanego w aktualnej Strategii celu, czyli osiągnięcia do 2024 roku  zysku netto na poziomie 40 mln złotych.

Drukuj komunikat