9/2021 (ESPI) Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych
Data: 19.05.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   9/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bank Pocztowy Spółka Akcyjna ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. informuje, że w dniu 18 maja 2021 r., Bank zawarł z działającymi przy Banku organizacjami związkowymi porozumienie, określające zasady zwolnień grupowych.

Strony porozumienia uzgodniły m. in. kryteria doboru pracowników do zwolnienia, warunki odpraw

i dodatkowych świadczeń oraz zakres pomocy zwalnianym pracownikom.

Zgodnie z jego zapisami restrukturyzacja zatrudnienia obejmie maksymalnie 204 osoby. Zostaną one objęte świadczeniami przewidzianymi prawem pracy oraz dedykowanym programem outplacementowym. Uzgodniono także, że zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od maja do 30 września 2021 r.

Bank zawiąże na poczet kosztów związanych z rozwiązaniem umów o pracę i zmianą warunków zatrudnienia rezerwę restrukturyzacyjną w szacowanej wysokości ok. 2,2 mln zł, która obciąży wynik finansowy Banku w II kwartale br.

Optymalizacja zatrudnienia to jedno z działań z obszaru rentowności realizowanych w ramach wdrażania Planu Naprawy, mającego zapewnić powrót do trwałej rentowności i wspierać realizację Strategii Banku w jej horyzoncie do 2024 r.

Drukuj komunikat