10/2021 (ESPI) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.
Data: 31.05.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   10/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 31 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.:

1. Rozpatrzyło:

a) Sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania Sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz wydaną opinią,

b) Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za 2020 rok, zawierające oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych,

c) Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020,

d) Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Pocztowego S.A. jako organu Spółki w roku 2020,

e) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za 2020 rok oraz wniosku Zarządu Banku Pocztowego S.A. o pokrycie straty netto za 2020 rok w całości z kapitału zapasowego Banku Pocztowego S.A.,

f) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. jako organu Spółki w roku 2020,

g) Zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2020 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Banku,

h) Raport z oceny stosowania "Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A." w 2020 roku,

i) Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2020 rok,

j) zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

2. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2020 roku, zawierającego oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych.

3. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

4. Podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za 2020 rok w całości z kapitału zapasowego Banku Pocztowego S.A.

5. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku: Jakubowi Słupińskiemu, Marcinowi Ledworowskiemu, Michałowi Leskiemu, Piotrowi Piechocie, Tomaszowi Dąbrowskiemu, Tomaszowi Jodłowskiemu, Pawłowi Kopciowi oraz Robertowi Kuraszkiewiczowi.

6. Podjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Słupińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

7. Podjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Leskiemu Sekretarzowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

8. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku: Andrzejowi Bodzionemu, Rafałowi Kozłowskiemu, Magdalenie Derlatce -Miodowskiej, Jakubowi Niesłuchowskiemu, Andrzejowi Potocznemu, Marianowi Szołucha, Janowi Emerykowi Rościszewskiemu, Błażejowi Kuźniackiemu, Michałowi Leskiemu, Jakubowi Słupińskiemu, Przemysławowi Sypniewskiemu.

9. Podjęło uchwałę w sprawie "Raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2020 rok".

10. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Drukuj komunikat