14/2021 (ESPI) Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zwrotu kosztów w przypadku przedterminowej spłaty całości lub części kredytów konsumenckich udzielonych od dnia 18 grudnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zwrotu kosztów w przypadku przedterminowej spłaty całości lub części kredytów konsumenckich udzielonych od dnia 18 grudnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Data: 21.09.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   14/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 20 września 2021 r. otrzymał wydaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 16 września 2021 r. decyzję nr DOZIK-6/2021 ("Decyzja") kończącą postępowanie mające na celu ustalenie, czy Bank stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów w zakresie rozliczania kosztów kredytów przedterminowo spłaconych. Szczegółowy opis tego postępowania, wszczętego postanowieniem z dnia 10 listopada 2020 r., znajduje się w nocie 32 do sprawozdania finansowego Banku za 2020 rok, opublikowanego raportem okresowym nr 3/2021 (EBI) w dniu 15 marca 2021 r.

? Decyzja nie nakłada na Bank kar pieniężnych i ma charakter zobowiązujący, co oznacza, że jej istota stanowi quasi-porozumienie pomiędzy Prezesem UOKiK a Przedsiębiorcą.

? W aktualnej ocenie Banku, utworzone do tej pory rezerwy na potencjalne zobowiązania z tytułu przedterminowej spłaty kredytów, o wysokości których Bank poinformował w nocie 27 do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Banku za I półrocze 2021 r., opublikowanego raportem nr 5/2021 (EBI) w dniu 15 września br., są adekwatne do pokrycia zobowiązań wynikających z niniejszej decyzji zobowiązującej.

? Bank przystąpi do realizacji Decyzji po jej uprawomocnieniu. Decyzja stanie się prawomocna w dniu 21 października 2021 r.

Poniżej Bank zamieszcza pełną treść sentencji Decyzji:

" I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 275), po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz po uprawdopodobnieniu stosowania przez Bank Pocztowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na nieobniżaniu całkowitego kosztu kredytu o proporcjonalną wartość kosztów (obliczoną tzw. metodą liniową), które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy o kredyt konsumencki w przypadku przedterminowej spłaty całości lub części kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1083 z późn. zm.), co może naruszać art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1083 z późn. zm.) i godzić w zbiorowe interesy konsumentów, oraz po złożeniu przez Bank Pocztowy Spółkę Akcyjną z siedzibą w Bydgoszczy w toku postępowania zobowiązania do podjęcia działań zmierzających do zakończenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i usunięcia jego skutków poprzez:

A. Umieszczenie oświadczenia Banku na stronie internetowej Banku

1. Bank zobowiązuje się do złożenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uprawomocnienia się decyzji kończącej postępowanie w niniejszej sprawie ("Decyzja") oświadczenia o następującej treści ("Oświadczenie"):

W świetle decyzji zobowiązującej wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 września 2021 r. o numerze DOZIK-6/2021, Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Bank") informuje, że konsumenci, którzy zawarli z Bankiem następujące umowy o kredyt konsumencki: kredyt gotówkowy "Pożyczka na Poczcie", kredyt gotówkowy "Kredyt Raz Dwa" oraz kredyt gotówkowy "Kredyt Pocztowy" od dnia 18 grudnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i dokonali przedterminowej całkowitej lub częściowej spłaty ww. kredytu konsumenckiego, mają możliwość otrzymania od Banku proporcjonalnego zwrotu kosztów, które kredytobiorca był zobowiązany ponieść w związku z zawartą umową o kredyt konsumencki, stanowiących "całkowity koszt kredytu" (w rozumieniu art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 12 moja 2011 r. o kredycie konsumenckim). Kwota zwrotu jest proporcjonalna do okresu, o który skrócono czas obowiązywania przedmiotowej umowy o kredyt konsumencki. Dokonanie wyliczenia ww. kwoty zwrotu nastąpi przy zastosowaniu tzw. "metody liniowej".

W celu otrzymania ww. zwrotu kosztów (dalej "Zwrot Kosztów") konsumenci, którzy do tej pory nie otrzymali Zwrotu Kosztów, powinni złożyć wniosek do Banku w jeden z następujących sposobów:

i. w formie pisemnej korespondencyjnie na adres Banku: Bank Pocztowy Spółka Akcyjna, Departament Analiz i Reklamacji, ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz;

ii. pocztą elektroniczną na adres e-mail Banku: informacja@pocztowy.pl

iii. osobiście w placówkach Banku (tj. z wyłączeniem placówek pocztowych).

Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko konsumenta, wskazanie umowy, której dotyczyć ma Zwrot Kosztów, oraz numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić Zwrot Kosztów.

Bank dokona Zwrotu Kosztów no rzecz konsumenta, który do tej pory nie otrzymał Zwrotu Kosztów, w szczególności w wyniku realizacji przez Bank zobowiązania określonego w decyzji Prezesa Urzędu

z dnia 30 grudnia 2019 r. o nr DOZIK 14/2019.

Treść decyzji zobowiązującej wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest dostępna pod adresem: www.uokik.gov.pl."

w następujący sposób:

w górnej części strony głównej domeny www.pocztowy.pl/indywidualni/ i na każdej innej stronie internetowej Banku zastępującej tę stronę w przyszłości ("Strona lnternetowa"), bez możliwości zamknięcia informacji przez użytkownika;

oświadczenie powinno stanowić część strony (Oświadczenie nie może przybrać formy np. rotacyjnego banera czy slajdera);

czcionka w kolorze HEX #000000 (kolor czarny tekstu), kolor tła HEX #ffffff (kolor biały tła), nazwa czcionki Arial, wielkość .4rem; w przypadku nagłówka zostanie zastosowana czcionka Arial o wielkości .875rem/1.1;

tekst będzie umieszczony w ramce, o rozmiarze takim, aby była ona w całości wypełniona Oświadczeniem, z uwzględnieniem marginesu z każdej strony;

fragment: "decyzji zobowiązującej wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" będzie stanowić hiperłącze prowadzące do strony internetowej: https://decyzje.uokik.qov.pl/bp/dec_prez.nsf.

2. Bank zobowiązuje się do utrzymywania ww. Oświadczenia na wskazanej powyżej Stronie Internetowej przez okres 3 (trzech) miesięcy od dnia opublikowania Oświadczenia.

B. Poinformowanie konsumentów o możliwości otrzymania zwrotu

1. Bank zobowiązuje się do poinformowania konsumentów o możliwości otrzymania ww. Zwrotu Kosztów zgodnie z następującymi zasadami:

a) w stosunku do następujących umów o kredyt konsumencki: kredyt gotówkowy "Pożyczka na Poczcie", kredyt gotówkowy "Kredyt Raz Dwa" oraz kredyt gotówkowy "Kredyt Pocztowy", zawartych od dnia 18 grudnia 2011 r. i przedterminowo całkowicie lub częściowo spłaconych do dnia 16 maja 2016 r.: Bank umieści na Stronie Internetowej Oświadczenie o treści wskazanej w punkcie I.A. powyżej. W przypadku złożenia przez konsumenta wniosku, o którym mowa w Oświadczeniu (dalej: "Wniosek"), oraz przy założeniu, że konsument spełnił także pozostałe warunki określone w punkcie I.C.1 poniżej, Bank dokona Zwrotu Kosztów na rzecz takiego konsumenta;

b) w stosunku do następujących umów o kredyt konsumencki: kredyt gotówkowy "Pożyczka na Poczcie", kredyt gotówkowy "Kredyt Raz Dwa" oraz kredyt gotówkowy "Kredyt Pocztowy", zawartych od dnia 18 grudnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i przedterminowo całkowicie lub częściowo spłaconych od dnia 17 maja 2016 r., w tym umów przedterminowo całkowicie lub częściowo spłaconych po uprawomocnieniu się Decyzji: Bank umieści na Stronie Internetowej Banku Oświadczenie o treści wskazanej w punkcie l.A. powyżej. Dodatkowo, Bank wyśle do konsumentów, którzy zawarli ww. umowy o kredyt konsumencki: (i) wiadomość email na adres email konsumenta wskazany przez konsumenta w umowie o kredyt konsumencki (albo w odrębnej dyspozycji w ramach uzupełnienia danych lub w reklamacji), albo (ii) list zwykły na adres konsumenta wskazany w umowie o kredyt konsumencki (albo w odrębnej dyspozycji w ramach uzupełnienia danych lub w reklamacji), który będzie zawierać Oświadczenie o treści wskazanej w punkcie l.A. powyżej z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Bank nie będzie wysyłał ww. listu zwykłego lub emaila do konsumentów, którzy zostali powiadomieni o zobowiązaniu Banku, o którym mowa w decyzji Prezesa Urzędu z dnia 30 grudnia 2019 r. o nr DOZIK 14/2019, chyba że są również uprawnieni na mocy niniejszej decyzji w zakresie nieobjętym decyzją z dnia 30 grudnia 2019 r. o nr DOZIK 14/2019. W przypadku złożenia przez konsumenta Wniosku, o którym mowa w ww. Oświadczeniu lub w treści ww. listu zwykłego/emaila oraz przy założeniu, że konsument spełnił także pozostałe warunki określone w punkcie I.C.1. poniżej, Bank dokona Zwrotu Kosztów na rzecz takiego konsumenta;

c) w stosunku do następujących umów o kredyt konsumencki: kredyt gotówkowy "Pożyczka na Poczcie", kredyt gotówkowy "Kredyt Raz Dwa" oraz kredyt gotówkowy "Kredyt Pocztowy", zawartych od dnia 18 grudnia 2011 r.

i przedterminowo całkowicie lub częściowo spłaconych od dnia 18 grudnia 2011 r. do dnia 11 września 2019 r., wobec których konsumenci złożyli reklamacje obejmujące roszczenia o Zwrot Kosztów, a reklamacje te zostały następnie negatywnie rozpatrzone przez Bank od dnia 18 grudnia 2011 r. do dnia uprawomocnienia się Decyzji: Bank umieści na Stronie Internetowej Oświadczenie o treści wskazanej w punkcie I.A. powyżej. Dodatkowo, Bank wyśle do konsumentów, którzy zawarli ww. umowy o kredyt konsumencki i złożyli ww. reklamacje, które następnie zostały negatywnie rozpatrzone przez Bank:

(i) wiadomość email na adres email konsumenta wskazany przez konsumenta w umowie o kredyt konsumencki (albo w odrębnej dyspozycji w ramach uzupełnienia danych lub w reklamacji) albo (ii) list zwykły na adres konsumenta wskazany w umowie o kredyt konsumencki/reklamacji (albo w odrębnej dyspozycji w ramach uzupełnienia danych lub w reklamacji), który będzie zawierał Oświadczenie o treści wskazanej w punkcie l.A. powyżej z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Bank nie będzie wysyłał ww. listu zwykłego lub emaila do konsumentów, którzy zostali powiadomieni o zobowiązaniu Banku, o którym mowa w decyzji Prezesa Urzędu z dnia 30 grudnia 2019 r. o nr DOZIK 14/2019, chyba że są również uprawnieni na mocy niniejszej decyzji w zakresie nieobjętym decyzją z dnia 30 grudnia 2019 r. o nr DOZIK 14/2019. W przypadku złożenia przez konsumenta Wniosku, o którym mowa w ww. Oświadczeniu lub w treści ww. listu zwykłego/emaila, oraz przy założeniu, że konsument spełnił także pozostałe warunki określone w punkcie I.C.1. poniżej, Bank dokona Zwrotu Kosztów na rzecz takiego konsumenta.

2. Bank wyśle ww. list zwykły lub email do konsumentów, którzy zawarli z Bankiem ww. umowy o kredyt konsumencki, o których mowa w punkcie I.B.1. lit. b w terminie nie dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy od dnia uprawomocnienia się Decyzji. Powyższe zdanie nie ma zastosowania w stosunku do ww. umów o kredyt konsumencki zawartych od dnia 18 grudnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i całkowicie lub częściowo spłaconych po uprawomocnieniu się Decyzji. W stosunku do tych umów, Bank wyśle list zwykły lub email do konsumenta w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego.

Bank wyśle ww. list zwykły lub email do konsumentów, którzy zawarli z Bankiem umowy o kredyt konsumencki, o których mowa w punkcie I.B.1. lit. c, w terminie nie dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy od dnia uprawomocnienia się Decyzji.

W przypadku, gdy Bank będzie zobowiązany do wysłania ww. wiadomości email/listu zwykłego do danego konsumenta na podstawie zarówno punktu l.B.1. lit. b, jak i punktu l.B.1. lit. c powyżej, wówczas Bank wyśle do takiego konsumenta tylko jedną wiadomość email/jeden list zwykły.

Bank nie będzie wysyłał ww. wiadomości email lub listów zwykłych do konsumentów, którzy zawarli z Bankiem umowy o kredyt konsumencki, o których mowa w punktach l.B.1. lit. b i c powyżej, i którzy otrzymali już Zwrot Kosztów.

Kwota stanowiąca Zwrot Kosztów będzie proporcjonalna do okresu, o który skrócono czas obowiązywania przedmiotowej umowy o kredyt konsumencki. Proporcjonalny Zwrot Kosztów zostanie wyliczony metodą liniową określoną w Decyzji.

W zakresie terminu wystania listu zwykłego lub emaila, decydująca jest odpowiednio data stempla pocztowego lub data wysłania emaila przez Bank.

Powyższe zobowiązanie nie obejmuje obowiązku wysłania ww. listu zwykłego lub emaila do konsumentów, do których Bank wysłał list zwykły w wyniku realizacji przez Bank zobowiązania określonego w decyzji Prezesa Urzędu z dnia 30 grudnia 2019 r. o nr DOZIK 14/2019 (decyzja dotyczyła umów kredytu konsumenckiego: "Pożyczka na Poczcie", zawartych z konsumentami pomiędzy 1 marca 2015 r. a 30 czerwca 2016 r., które zostały następnie wcześniej spłacone przez konsumentów).

C. Dokonanie zwrotu na rzecz konsumentów, którzy zawarli z Bankiem umowy o kredyt gotówkowy w okresie od dnia 18 grudnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i dokonali przedterminowej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu

1. Bank zobowiązuje się do dokonania zwrotu w ramach przysporzenia konsumenckiego wszelkich kosztów, które kredytobiorca był zobowiązany ponieść w związku z zawartą umową, stanowiących "całkowity koszt kredytu" (w rozumieniu art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim), proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy o kredyt konsumencki na rzecz tych konsumentów, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

(i) zawarli z Bankiem następujące umowy o kredyt konsumencki: kredyt gotówkowy "Pożyczka na Poczcie", kredyt gotówkowy "Kredyt Raz Dwa" oraz kredyt gotówkowy "Kredyt Pocztowy" od dnia 18 grudnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i dokonali przedterminowej całkowitej lub częściowej spłaty ww. kredytu;

(ii) złożyli kompletny Wniosek, o którym mowa w Oświadczeniu powyżej;

(iii) nie otrzymali uprzednio Zwrotu Kosztów.

2. Powyższe zobowiązanie nie obejmuje obowiązku dokonania Zwrotu Kosztów na rzecz konsumentów, którzy otrzymali już Zwrot Kosztów, w szczególności w wyniku realizacji przez Bank zobowiązania określonego w decyzji Prezesa Urzędu z dnia 30 grudnia 2019 r. o nr DOZIK 14/2019.

3. Bank dokona Zwrotu Kosztów na rzecz ww. konsumentów w terminie do 3 (trzech) miesięcy od dnia otrzymania od konsumenta Wniosku.

4. Bank dokona Zwrotu Kosztów na numer rachunku bankowego wskazanego przez konsumenta we Wniosku.

5. Bank dokona wyliczenia kosztów, które będą podlegały zwrotowi, przy zastosowaniu tzw. metody liniowej.

D. Działania Banku odnoszące się do sporów sądowych z konsumentami w zakresie Zwrotu Kosztów

1. Bank zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o uznaniu zasadnych roszczeń konsumentów w zakresie Zwrotu Kosztów do sądów, w których toczą się postępowania, w ramach których konsumenci domagają się Zwrotów Kosztów, w terminie do 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się Decyzji.

2. Od dnia uprawomocnienia się decyzji Bank zobowiązuje się do niezaskarżania orzeczeń sądów, przed którymi toczą się obecnie postępowania o dokonanie Zwrotu Kosztów wszczęte przez konsumentów, o ile roszczenia konsumentów są zasadne.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada obowiązek wykonania zobowiązania określonego w pkt I.A-D przez Bank Pocztowy Spółkę Akcyjną z siedzibą w Bydgoszczy.

II. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 275) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na Bank Pocztowy Spółkę Akcyjną z siedzibą w Bydgoszczy obowiązek złożenia sprawozdania z wykonania przyjętego zobowiązania przez przedłożenie, w terminie 15 (piętnastu) miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji, informacji

o stopniu realizacji ww. zobowiązania.

Ww. sprawozdanie powinno zawierać, w szczególności, następujące informacje:

1) liczbę konsumentów, do których przesłano informację o możliwości otrzymania zwrotu kosztów, o której mowa w punkcie l.B.1. lit. b i c sentencji niniejszej decyzji,

2) liczbę złożonych przez konsumentów wniosków, o których mowa w punkcie I.B. sentencji decyzji, które wpłynęły do Banku Pocztowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, wraz z informacją o sposobie ich załatwienia,

3) przesłania skanu oświadczenia, o którym mowa w pkt I.A. sentencji decyzji, zamieszczonego na stronie internetowej Banku Pocztowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy,

4) wskazania liczby konsumentów, którzy dokonali wcześniejszych spłat kredytów po dniu 1 stycznia 2020 r., oraz liczby tych spośród nich, którym Bank Pocztowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy dokonał automatycznego zwrotu opłat.".

Drukuj komunikat