Raporty bieżące

Ustalenie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla Banku Pocztowego S.A.

Tytuł raportu: Ustalenie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla Banku Pocztowego S.A.
Data: 17.12.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   17/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w piśmie z dnia 15 grudnia 2021 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ("BFG") ustalił oczekiwaną od Banku wysokość minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych ("MREL", ang. the minimum requirement for own funds and eligible liabilities).

BFG określił docelowy wymóg MREL dla Banku na poziomie 12,00% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko "TREA" i 4,50% miary ekspozycji całkowitej "TEM". Wymogi te muszą zostać spełnione przez na koniec 2023 r. poprzez odpowiednią wysokość funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, spełniających wymóg podporządkowania.

Dodatkowo BFG wyznaczył śródokresowe cele MREL, które:

? w relacji do TREA wynoszą: 10,00% na koniec 2021 roku i 11,00% na koniec 2022 roku, oraz

? w relacji do TEM wynoszą: 3,00% na koniec 2021 roku i 3,75% na koniec 2022 roku.

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl