Raporty bieżące

Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Pocztowego S.A.

Tytuł raportu: Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Pocztowego S.A.
Data: 11.02.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   2/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje, że w dniu 11 lutego 2022 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych, na poziomie 1,63 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/20131, powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe oraz o wymóg połączonego bufora, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym. Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier I.

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl