Raporty bieżące

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.

Tytuł raportu: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.
Data: 29.03.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   4/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 29 marca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. podczas którego ZWZ:

1. Rozpatrzyło:

a) Sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania Sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz wydaną opinią,

b) Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za 2021 rok, zawierającego oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych,

c) Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021,

d) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za 2021 rok oraz wniosku Zarządu Banku Pocztowego S.A. o podziale zysku netto za 2021 rok,

e) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. jako organu Spółki w roku 2021,

f) Zwięzłą ocenę sytuacji Banku w 2021 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Banku,

g) Raport z dokonania oceny wdrożenia ładu wewnętrznego w Banku Pocztowym S.A. oraz stosowania "Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A." w 2021 roku,

h) Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2021 rok.

2. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za 2021 rok, zawierającego oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych.

3. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.

4. Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.

5. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Pocztowego S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku: Jakubowi Słupińskiemu, Marcinowi Ledworowskiemu, Michałowi Leskiemu, Piotrowi Piechocie,

6. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku: Andrzejowi Bodzionemu, Bartoszowi Drabikowskiemu, Dariuszowi Pluteckiemu, Magdalenie Derlatce - Miodowskiej, Jakubowi Niesłuchowskiemu, Andrzejowi Potocznemu, Markowi Wadowskiemu, Rafałowi Kozłowskiemu, Marianowi Szołucha.

7. Podjęło uchwałę w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2021 rok.

8. Podjęło uchwały w sprawie dokonania okresowej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.: Andrzeja Bodzionego, Bartosza Drabikowskiego, Dariusza Pluteckiego, Magdaleny Derlatki - Miodowskiej, Jakuba Niesłuchowskiego, Andrzeja Potocznego, Marka Wadowskiego.

9. Podjęło uchwałę w sprawie dokonania oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

10. Podjęło uchwałę w sprawie dokonania oceny skuteczności i adekwatności "Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A."

11. Podjęło uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A. (z pozn.zm.).

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl