Raporty bieżące

Decyzja o zakończeniu realizacji w ramach Planu Naprawy Banku Pocztowego S.A. działań służących przywróceniu stabilności finansowej (działania w zakresie rentowności) oraz decyzja o uruchomieniu działania naprawczego w ramach Planu Naprawy Banku Pocztowego S.A. z zakresu adekwatności kapitałowej, tj. dokapitalizowanie Banku

Tytuł raportu: Decyzja o zakończeniu realizacji w ramach Planu Naprawy Banku Pocztowego S.A. działań służących przywróceniu stabilności finansowej (działania w zakresie rentowności) oraz decyzja o uruchomieniu działania naprawczego w ramach Planu Naprawy Banku Pocztowego S.A. z zakresu adekwatności kapitałowej, tj. dokapitalizowanie Banku
Data: 12.04.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   5/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bank Pocztowy S.A. ("Bank") informuje, że mając na uwadze pozytywne bieżące i prognozowane wyniki finansowe Banku, a także bezpieczne aktualne i prognozowane poziomy wskaźników w zakresie rentowności określone w Planie Naprawy Banku Pocztowego S.A., podjął decyzję o zakończeniu realizacji w jego ramach działań służących przywróceniu stabilności finansowej (działania w zakresie rentowności).

Równolegle, działając na podstawie art. 142 ust. 2 w związku z art. 142 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz postanowień Planu Naprawy Banku Pocztowego S.A. wdrożonego dnia 16 marca 2021 r., zaktualizowanego i zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 maja 2021 r., w związku z prognozą osiągnięcia przez Bank poziomu podstawowego wskaźnika Planu Naprawy w zakresie dźwigni finansowej, skutkującego koniecznością wdrożenia działań naprawczych określonych w Planie Naprawy Banku Pocztowego S.A., Zarząd Banku podjął w dniu 12 kwietnia 2022 r. decyzję o uruchomieniu działania naprawczego Planu Naprawy z zakresu adekwatności kapitałowej, tj. dokapitalizowanie Banku.

Działanie naprawcze podejmowane przez Zarząd Banku ma na celu mitygację dalszego wzrostu ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej oraz trwałemu obniżeniu innych wskaźników adekwatności kapitałowej poniżej wymogów regulacyjnych, w związku z trwającą przeceną skarbowych papierów dłużnych znajdujących się w bilansie Banku, związaną z aktualnymi uwarunkowaniami makroekonomicznymi, a także w celu umożliwienia dalszego organicznego rozwoju Banku.

Bank zakłada, że uruchomione działanie naprawcze realizowane w ramach Planu Naprawy Banku Pocztowego S.A. pozwoli na spełnienie oczekiwań regulacyjnych dotyczących wskaźników adekwatności kapitałowej w horyzoncie I kwartału 2023 r.

Bank informuje również, że według wstępnych nieaudytowanych danych, zysk netto Banku po trzech miesiącach 2022 roku wyniósł 26,6 mln zł, wobec 7,3 mln zł zysku netto uzyskanym w analogicznym okresie roku poprzedniego oraz 31,0 mln zł zrealizowanym w całym 2021 roku. Dane o wynikach finansowych uzyskanych w I kwartale br. będą podlegały przeglądowi śródrocznemu przez biegłego rewidenta.

Jednocześnie Bank informuje, że wskaźniki płynnościowe pozostają na wysokim poziomie, istotnie przekraczając wymagane poziomy nadzorcze.

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl