Raporty bieżące

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o umożliwieniu przeprowadzenia badania due diligence potencjalnemu inwestorowi, w związku z potencjalną transakcją sprzedaży przez Pocztę Polską S.A. akcji Banku Pocztowego S.A.

Tytuł raportu: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o umożliwieniu przeprowadzenia badania due diligence potencjalnemu inwestorowi, w związku z potencjalną transakcją sprzedaży przez Pocztę Polską S.A. akcji Banku Pocztowego S.A.
Data: 07.09.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   11/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR") Bank Pocztowy S.A. ("Bank") przekazuje poniższą, opóźnioną informację poufną dotyczącą otrzymania przez Zarząd Banku, w dniu 25 maja 2022 roku, wniosku głównego akcjonariusza Banku, tj. Poczty Polskiej S.A. ("Poczta Polska") w sprawie umożliwienia przeprowadzenia badania due diligence Banku, spółce Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ("Potencjalny Inwestor") oraz dotyczącą podjęcia przez Zarząd Banku w dniu 25 maja 2022 roku uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie procesu due diligence w Banku ("Informacja Poufna").

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 25 maja 2022 r. w związku ze spełnianiem wszystkich przesłanek określonych w art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

"Zarząd Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 25 maja 2022 r. Zarząd Banku otrzymał wniosek głównego akcjonariusza Banku, tj. Poczty Polskiej S.A. ("Poczta Polska") w sprawie umożliwienia Potencjalnemu Inwestorowi przeprowadzenia badania due diligence Banku, w związku z potencjalną transakcją sprzedaży przez Pocztę Polską 9.620.846 akcji Banku, reprezentujących "75% minus 10 sztuk" akcji Banku. W dniu 25 maja 2022 roku Zarząd Banku podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie procesu due diligence w Banku.

W Banku zostały wdrożone rozwiązania, które mają na celu zapewnienie przebiegu badania due diligence zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zaciągniętymi zobowiązaniami i z poszanowaniem interesów akcjonariuszy oraz obligatariuszy Banku."

Wyjaśnienie:

W opinii Zarządu Banku, niezwłoczne ujawnienie Informacji Poufnej mogło negatywnie wpłynąć na możliwość osiągnięcia przez Bank założonych celów biznesowych, w szczególności biorąc pod uwagę nadrzędny cel, jakim jest uzyskanie wsparcia kapitałowego, a także wywołać nieuzasadnione zmiany ceny obligacji Banku, na skutek nieprawidłowej oceny informacji przez opinię publiczną, w tym obligatariuszy Banku.

W ocenie Zarządu Banku na dzień 25 maja 2022 r. i przez dalszy okres trwania opóźnienia nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia przedmiotowej Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych publicznych ogłoszeń po stronie Banku, Poczty Polskiej oraz Potencjalnego Inwestora w tym zakresie.

W ocenie Zarządu Banku, przed publikacją artykułu prasowego na portalu internetowym Puls Biznesu w dniu 6 września 2022 o godz. 20:00, nie istniały przesłanki świadczące o tym, że poufność informacji podlegającej opóźnieniu nie jest zapewniona. Bank podjął niezbędne działania, aby Informacja Poufna była chroniona przez okres trwania opóźnienia, zgodnie z przyjętymi w Banku regulacjami wewnętrznymi.

W dniu 7 września 2022 roku Zarząd Banku podjął decyzję o natychmiastowej publikacji Informacji Poufnej w związku z ustaniem przesłanek do dalszego opóźniania podania jej do wiadomości publicznej.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu (tj. 7 września 2022 r.), zgodnie z wiedzą Zarządu Banku, żadne wiążące decyzje dotyczące procesu due diligence w Banku jak i warunków rozważanej transakcji dotyczącej akcji Banku nie zostały podjęte oraz jednocześnie nie ma pewności czy i kiedy takie decyzje zostaną podjęte.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl