Raporty bieżące

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o procesie pozyskania przez Bank Pocztowy gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, obejmującej część portfela ekspozycji kredytowych klientów instytucjonalnych z segmentu mieszkalnictwa

Tytuł raportu: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o procesie pozyskania przez Bank Pocztowy gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, obejmującej część portfela ekspozycji kredytowych klientów instytucjonalnych z segmentu mieszkalnictwa
Data: 30.09.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   13/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR") Bank Pocztowy S.A. ("Bank") przekazuje poniższą, opóźnioną informację poufną dotyczącą procesu pozyskania przez Bank Pocztowy S.A. gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, obejmującej część portfela ekspozycji kredytowych klientów instytucjonalnych z segmentu mieszkalnictwa ("Informacja Poufna").

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 24 sierpnia 2022 r. w związku ze spełnianiem wszystkich przesłanek określonych w art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

"Zarząd Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Bank") podaje do wiadomości publicznej, opóźnioną w dniu 24 sierpnia 2022 r. informację poufną, dotyczącą negocjowanego objęcia części portfela ekspozycji kredytowych klientów instytucjonalnych Banku Pocztowego S.A. z segmentu mieszkalnictwa, gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotowa umowa została zawarta między stronami w dniu 29 września 2022 r., w związku z czym, ustały przesłanki do dalszego opóźniania przedmiotowej informacji poufnej, o których mowa w art. 17 ust. 4 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE"

Realizacja tego projektu jest elementem Awaryjnego Planu Kapitałowego, wdrożonego na mocy uchwały Zarządu Banku.

Powyższe działanie podejmowane przez Zarząd Banku ma na celu umożliwienie organicznego rozwoju Banku, w szczególności poprzez mitygację ryzyka obniżenia wskaźników adekwatności kapitałowej, poniżej wymogów regulacyjnych, w związku z aktualnymi uwarunkowaniami makroekonomicznymi, w tym niską wyceną skarbowych papierów dłużnych znajdujących się w bilansie Banku. Bezpośredni, planowany skutek zawarcia umowy gwarancji to obniżenie wymogów kapitałowych i przewidywane podniesienie miary TCR o 0,6 pp, zaś miary Tier1 o 0,5 pp."

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl