Raporty bieżące

Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie "wakacji kredytowych" w zakresie udostępnionego w bankowości elektronicznej wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego

Tytuł raportu: Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie "wakacji kredytowych" w zakresie udostępnionego w bankowości elektronicznej wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego
Data: 18.01.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   2/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 17 stycznia 2023 r. otrzymał wydaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzję nr DOZIK-1/2023 ("Decyzja") kończącą postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów polegających na ograniczaniu konsumentom możliwości składania za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, o którym mowa w art. 73 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. z 2022 r. poz. 1488) w ten sposób, że jeden wniosek mógł dotyczyć maksymalnie 4 miesięcy (rat do końca 2022), co narusza art. 73 ust. 6 pkt 4 w zw. z art. 73 ust. 3 i 5 ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Decyzja uznaje ww. praktyki za naruszające zbiorowe interesy konsumentów i stwierdza zaniechanie ich stosowania przez Bank z dniem 18 października 2022 r. Decyzja nakłada na Bank obowiązek zapłaty kary pieniężnej w wysokości 233.860,95 zł.

Poniżej Bank zamieszcza pełną treść sentencji Decyzji:

" I. Na podstawie art. 27 ust. 2 w zw. z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania Banku Pocztowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, polegające na ograniczaniu konsumentom możliwości składania za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, o którym mowa w art. 73 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. z 2022 r. poz. 1488) w ten sposób, że jeden wniosek mógł dotyczyć maksymalnie 4 miesięcy (rat do końca 2022), co narusza art. 73 ust. 6 pkt 4 w zw. z art. 73 ust. 3 i 5 ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów, a w konsekwencji stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i stwierdza zaniechanie jej stosowania z dniem 18 października 2022 r.

II. Na podstawie art. 27 ust. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na Bank Pocztowy Spółkę Akcyjną z siedzibą w Bydgoszczy obowiązek publikacji niniejszej decyzji wraz z zaznaczeniem, że jest ona prawomocna, w określonej poniżej formie:

1) Opublikowanie w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji i utrzymywanie na stronie internetowej Banku Pocztowego Spółki Akcyjnej przez okres 3 (trzech) miesięcy hiperłącza prowadzącego do zamieszczonego w domenie https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf pliku pdf, zawierającego treść niniejszej decyzji. Wraz z hiperłączem opublikowana zostanie informacja, że decyzja jest prawomocna.

Hiperłącze będzie publikowane w następujący sposób:

hiperłącze będzie zamieszczone w górnej części strony głównej domeny www.pocztowy.pl i na każdej innej stronie internetowej Banku zastępującej ww. stronę w przyszłości, w osobnej ramce, zapewniającej widoczność - z możliwością zamknięcia oświadczenia przez użytkownika poprzez kliknięcie krzyżyka w prawym górnym rogu ramki; hiperłącze ma być widoczne przez cały czas, gdy użytkownik jest na stronie (ramka nie może przybrać formy np. rotacyjnego banera czy slajdera);

granatową czcionką Arial (16 px, w wersji mobilnej 12 px; RGB #000000), z podkreśleniem, na białym tle (RGB #ffffff);

tekst umieszczony w ramce o rozmiarze takim, aby była ona w całości wypełniona hiperłączem, o którym mowa w niniejszym punkcie, z uwzględnieniem marginesu 2,5 cm (w wersji mobilnej 0,3 cm) z każdej strony;

w przypadku zmiany nazwy Banku Pocztowego Spółki Akcyjnej, jej przekształcenia lub przejścia praw i obowiązków na inny podmiot pod jakimkolwiek tytułem, publikacja zostanie zrealizowana odpowiednio przez lub za pośrednictwem Banku Pocztowego Spółki Akcyjnej lub następcy prawnego, ze wskazaniem nazwy dawnej i nowej.

2) Opublikowanie w mediach społecznościowych Banku Pocztowego Spółki Akcyjnej, w terminie 2 tygodniu od dnia uprawomocnienia się decyzji Prezesa UOKiK, hiperłącza prowadzącego do zamieszczonego w domenie https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf pliku pdf, zawierającego treść niniejszej decyzji. Wraz z hiperłączem opublikowana zostanie informacja, że decyzja jest prawomocna.

Hiperłącze będzie opublikowane w następujący sposób:

hiperłącze będzie zamieszczone jako post na prowadzonych przez Bank Pocztowy S.A. profilach w serwisach Twitter i Facebook oraz jakichkolwiek innych mediach społecznościowych prowadzonych przez Bank w chwili uprawomocnienia się niniejszej decyzji;

post w social mediach zostanie sformułowany zgodnie z przyjętą strategią komunikacyjną w zakresie marki Bank Pocztowy, tj. post zawierający hiperłącze do decyzji Prezesa UOKiK będzie opublikowany na tych samych zasadach i z użyciem takiej samej czcionki i wizualizacji jak w przypadku innych postów i wiadomości;

w przypadku zmiany nazwy Banku, jego przekształcenia lub przejęcia praw i obowiązków na inny podmiot pod jakimkolwiek tytułem, publikacja zostanie zrealizowana odpowiednio przez lub za pośrednictwem Banku lub następcy prawnego, ze wskazaniem nazw dawnej i nowej;

hiperłącze w social mediach Banku będzie dostępne przez okres 2 miesięcy od daty ich publikacji, tj. w terminie 14 dni od uprawomocnienia się decyzji Prezesa UOKiK.

III. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę Bank Pocztowy Spółkę Akcyjną z siedzibą w Bydgoszczy karę pieniężną, płatną na rzecz Funduszu Edukacji Finansowej, w wysokości 233.860,95 zł (dwieście trzydzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych, dziewięćdziesiąt pięć groszy), za stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, określonej w pkt I sentencji niniejszej decyzji.

IV. Na podstawie art. 77 ust. 1 w związku z art. 80 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) oraz art. 263 § 1 i art. 264 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 83 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obciąża przedsiębiorcę Bank Pocztowy Spółkę Akcyjną z siedzibą w Bydgoszczy kosztami niniejszego postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w kwocie 58,50 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) i zobowiązuje Banku Pocztowy Spółkę Akcyjną z siedzibą w Bydgoszczy do zwrotu tych kosztów Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji."

Bank jest w trakcie analizy treści Decyzji.

Dodatkowo Zarząd informuje, że nałożona kara pieniężna nie obciąży bieżącego wyniku finansowego Banku, ponieważ Bank utworzył w 2022 r. rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu potencjalnej kary w przedmiotowym postępowaniu.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl