Raporty bieżące

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.

Tytuł raportu: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.
Data: 15.03.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   6/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 15 marca 2023 r. odbyła się pierwsza część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku ("ZWZ"), podczas którego ZWZ:

1. Rozpatrzyło:

a) Sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania Sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz wydaną opinią,

b) Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za 2022 rok, zawierające oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych,

c) Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022,

d) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 (o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych),

e) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. jako organu Spółki w roku 2022,

f) Raport z dokonania oceny adekwatności i skuteczności ładu wewnętrznego w Banku Pocztowym S.A. oraz przestrzegania "Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A." w 2022 roku,

g) Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2022 rok.

2. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.

3. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za 2022 rok, zawierającego oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych.

4. Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok.

5. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Pocztowego S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku: Jakubowi Słupińskiemu, Marcinowi Ledworowskiemu, Michałowi Leskiemu, Piotrowi Piechocie.

6. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku: Andrzejowi Bodzionemu, Bartoszowi Drabikowskiemu, Dariuszowi Pluteckiemu, Magdalenie Derlatce - Miodowskiej, Jakubowi Niesłuchowskiemu, Andrzejowi Potocznemu, Markowi Wadowskiemu, Pawłowi Piterze.

7. Podjęło uchwałę w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2022 rok.

8. Podjęło uchwałę w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Pana Jakuba Niesłuchowskiego - członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

9. Podjęło uchwałę w sprawie dokonania oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

10. Podjęło uchwałę w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Banku Pocztowego S.A.

11. Podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Pocztowego S.A.

ZWZ zarządziło przerwę w obradach ZWZ do dnia 31 marca 2023 roku, do godziny 12:00.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl