Raporty bieżące

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.

Tytuł raportu: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.
Data: 31.03.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   8/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. ("Bank"), rozpoczętego w dniu 15 lutego 2023 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 31 marca 2023 r., w dniu 31 marca 2023 r.:

1) dokonano zamknięcia obrad tego Zgromadzenia,

2) wygasają mandaty członków Zarządu Banku wspólnej XI kadencji (na podstawie art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Banku).

Ponadto - w dniu 29 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie powołania Pana Jakuba Słupińskiego do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. XII kadencji i powierzenia mu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.,

2) w sprawie powołania Pana Piotra Piechoty do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. XII kadencji i powierzenia mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku Pocztowego S.A.,

3) w sprawie powołania Pana Michała Leskiego do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. XII kadencji i powierzenia mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Ww. uchwały Rady Nadzorczej wchodzą w życie z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok 2022, tj. 1 kwietnia 2023 r.

W związku z powyższymi zdarzeniami, skład osobowy Zarządu Banku od 1 kwietnia 2023 r. nie ulega zmianie i będzie przedstawiał się następująco:

Jakub Słupiński - Prezes Zarządu,

Michał Leski - Wiceprezes Zarządu,

Piotr Piechota - Wiceprezes Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl