Raporty bieżące

Informacja o przyjęciu sprawozdania finansowego Banku Pocztowego za I kw. 2023 r. i wystąpieniu do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaliczenie zysku netto I kw. 2023 r. do kapitału podstawowego Tier I.

Tytuł raportu: Informacja o przyjęciu sprawozdania finansowego Banku Pocztowego za I kw. 2023 r. i wystąpieniu do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaliczenie zysku netto I kw. 2023 r. do kapitału podstawowego Tier I.
Data: 14.06.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   9/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje o sporządzeniu i przyjęciu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku i uzyskaniu raportu z jego przeglądu przez audytora.

Podstawą sporządzenia przedmiotowego sprawozdania był zamiar uzyskania przez Bank zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na włączenie zysku netto osiągniętego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku, po pomniejszeniu o wszelkie możliwe do przewidzenia obciążenia i dywidendy, do kapitału podstawowego Tier 1 zgodnie z art. 26 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Rozporządzenie CRR), z późniejszymi zmianami.

Jednocześnie Bank informuje, że wystąpił w dniu 14 czerwca 2023 r. z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zaliczenie zysku netto I kw. 2023 r. w wysokości 51 867 949,15 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć zł 15/100) do kapitału podstawowego Tier I.

Zaliczenie zysku netto pierwszego kwartału 2023 r. do kapitału podstawowego Tier I Banku pozwoli na poprawę współczynnika kapitału Tier I o 1,8 p.p. oraz wskaźnika dźwigni finansowej o 0,7 p.p.

Powyższe działanie jest działaniem wspierającym w ramach wdrożonego przez Bank Planu Naprawy z zakresu adekwatności kapitałowej, wprowadzonego decyzją Zarządu Banku podjętą w dniu 12 kwietnia 2022 r. Efektem tego działania ma być ograniczenie dalszego wzrostu ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej oraz zapobieżenie ryzyku trwałego obniżenia pozostałych wskaźników adekwatności kapitałowej poniżej wymogów regulacyjnych.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl