Raporty bieżące

Przyjęcie Strategii Banku Pocztowego na lata 2023-2026 - "Bank blisko Ciebie i Twoich potrzeb"

Tytuł raportu: Przyjęcie Strategii Banku Pocztowego na lata 2023-2026 - "Bank blisko Ciebie i Twoich potrzeb"
Data: 28.06.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   13/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje o przyjęciu w dniu 27 czerwca br. nowej "Strategii Banku Pocztowego na lata 2023-2026" - "Bank blisko Ciebie i Twoich potrzeb".

"Strategia Banku Pocztowego S.A. na lata 2023-2026" ("Strategia") jest aktualizacją dokumentu "Strategia Banku Pocztowego 2021-2024", zatwierdzonego przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku w grudniu 2020 r. Poprzednia Strategia była odpowiedzią na wyzwania związane z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w postaci środowiska niskich stóp procentowych. Przesłankami do opracowania Strategii na lata 2023-2026 była zmiana sytuacji makroekonomicznej i rynkowej (w szczególności w zakresie stóp procentowych NBP), zmiany w sposobie organizacji dystrybucji w ramach Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej oraz zalecenia nadzorcze dotyczące zarówno aktualizacji Strategii jak i konieczności aktualizacji Planu Naprawy nawiązującego do niej, a także ujęcia celów strategicznych w zakresie ESG.

Strategia jest ukierunkowana na realizację misji Banku i oparta jest na sześciu priorytetach, koncentrując się na finansowaniu konsumpcyjnym klientów detalicznych, z wykorzystaniem nowego procesu kredytowego i wejścia na rynek e-commerce oraz selektywnej obsłudze klientów segmentu instytucjonalnego, w tym mieszkalnictwa.

Działalność opiera się o bliską współpracę z Pocztą Polską poprzez udoskonalenie procesu leadowania, przy rozwijaniu odpowiedzialnej polityki ryzyka i uwzględnieniu bezpieczeństwa klientów, modernizacji technologicznej i zwiększania zaangażowania pracowników. Realizując Strategię, Bank będzie rozwijał się w sposób zrównoważony w ramach realizacji wskazanych długookresowych celów z trzech obszarów ESG.

Domenami strategicznymi Banku w horyzoncie 2023-2026 będą:

? Finansowanie konsumpcyjne i usługi finansowe dla klienta detalicznego,

? Obsługa masowych rozliczeń we współpracy z Pocztą Polską,

? Rozwój usług finansowych dla e-commerce,

? Usługi finansowe dla mieszkalnictwa.

Strategia zakłada zmiany w modelu biznesowym dotyczące:

1) koncentracji działalności biznesowej na obsłudze klienta detalicznego, w szczególności na finansowaniu konsumpcyjnym;

2) modyfikacji sposobu współpracy z Pocztą Polską, opierającej sprzedaż kredytów konsumpcyjnych na uproszczonym procesie pozyskiwania i przekazywania leadów;

3) selektywnej obsługi klientów segmentu instytucjonalnego, w tym z segmentu e-commerce oraz koncentracji na obsłudze segmentu mieszkalnictwa.

Strategia, poza opisaną powyżej zmianą modelu biznesowego, koncentruje się w szczególności na:

1) bezpieczeństwie Banku, rozumianym głównie jako:

? przewidywalnym profilu ryzyka, uwzgledniającym zmiany w procesach i niezbędne automatyzacje,

? zapewnieniu bezpiecznych poziomów głównych wskaźników ryzyka,

? samowystarczalności kapitałowej,

2) modernizacji kluczowych systemów oraz cyfryzacji procesów i m.in. wprowadzeniu nowego procesu kredytowego dla kredytów konsumpcyjnych, dostosowanego do potrzeb rynku e-commerce, bankowości internetowej i mobilnej oraz kluczowych systemów wspierających w tym obszarze zarządzanie ryzykiem, a także rozwoju technologicznym opartym na trzech filarach - wdrażaniu rozwiązań chmurowych, sztucznej inteligencji i automatyzacji,

3) zrównoważonym rozwoju - w tym zakresie Bank, adekwatnie do profilu biznesowego, wyodrębnił kluczowe długoterminowe aspiracje oraz strategiczne cele ESG w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (w szczególności dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej - w ramach zakresów 1 i 2 - do 2030 r.)

Intencją Banku jest, aby w ramach realizacji zdefiniowanych w Strategii priorytetów i programów strategicznych osiągnąć przede wszystkim wzrost liczby aktywnych klientów, utrzymać wysoką dochodowość, niskie koszty ryzyka oraz szybką akumulację kapitału dla zbudowania dodatkowych buforów strategicznych dla podstawowych wskaźników regulacyjnych adekwatności kapitałowej (wskaźnik Tier 1 i wskaźnik dźwigni).

Kluczowe wyróżniki Banku takie jak: prosta i przejrzysta oferta, dostęp do klientów Polski regionalnej, stabilna baza depozytowa i niski koszt finansowania, sprawność we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz bardzo dobre wyniki finansowe z poprzednich lat pozwolą na szybki rozwój w strategicznych obszarach, a także poprawę pozycji na polskim rynku bankowym.

Dzięki odpowiedzialnej polityce kredytowej, koszty rezerw powinny nadal utrzymywać się na niskich poziomach około 0,6%.

Strategia przewiduje, że w każdym roku jej obowiązywania Bank osiągnie wysokie zyski netto - ponad 100 mln zł. Dzięki temu Bank będzie dynamicznie zwiększać kapitały własne, doprowadzając do prawie czterokrotnego ich wzrostu w 2026 r. wobec końca 2022 r. - ponad 1,2 mld zł na koniec 2026 r., jednocześnie zwiększając blisko dwukrotnie wartość wskaźnika Tier I. Ponadto Bank planuje zakończyć realizację działań Planu Naprawy w zakresie adekwatności kapitałowej poprzez dokapitalizowanie w II półroczu 2023 r.

Wskaźnik ROE w ujęciu bilansowym, z zyskiem okresu bieżącego ma wynieść w każdym roku ponad 8% (przy założonych w horyzoncie Strategii istotnych spadkach stóp procentowych), a wskaźnik zmodyfikowany po pomniejszeniu o nadwyżkowo zakumulowany kapitał (ponad przyjęte bufory strategiczne, przy braku wypłaty dywidendy) ponad 13%.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl