Biuro prasowe 11 09 2023 Wyniki H1 2023

r.

Bank Pocztowy z najlepszymi wynikami w historii - zysk netto za I półrocze 2023 r. wyniósł 106,5 mln zł

Bank Pocztowy w pierwszym półroczu 2023 r. wypracował wynik finansowy netto na poziomie 106,5 mln złotych, w porównaniu do 49,3 mln złotych wygenerowanych w analogicznym okresie roku 2022. Jest to najwyższy wynik w historii Banku Pocztowego odnotowany po półroczu, jak również w ujęciu całorocznym. Bank uzyskał wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) na poziomie 51,5%. Takie wyniki Banku są efektem przede wszystkim dwóch czynników - wzrostu wyniku odsetkowego, który nastąpił na skutek wzrostu stóp procentowych oraz zakończonego z sukcesem Planu Naprawy, który pozwolił na obniżenie kosztów, a także umożliwił wprowadzenie usprawnień technologicznych oraz uatrakcyjnienie oferty w zakresie wybranych produktów i usług bankowych. W najbliższym czasie Zarząd Banku planuje skoncentrować się na wdrażaniu nowej strategii na lata 2023-2026, która pozwoli na dynamiczny rozwój Banku. Po uzyskaniu zgody KNF na zaliczenie wyniku finansowego II kwartału 2023 r. do kapitału podstawowego Tier 1, wszystkie miary kapitałowe będą znajdować się na bezpiecznych poziomach wynikających z Planu Naprawy.

 

Bardzo dobre wyniki finansowe

Wynik finansowy netto Banku Pocztowego wyniósł w I półroczu 2023 r. 106,5 mln zł i był wyższy o 57,2 mln zł w porównaniu do 2022 r. Jest to najwyższy wynik w historii Banku Pocztowego odnotowany po półroczu, jak również w ujęciu całorocznym. Miało to przełożenie na wysoką wartość wskaźnika zwrotu  z kapitału – ROE netto – który osiągnął rekordowe  51,5%. Należy podkreślić, iż w omawianym okresie Bank odnotował wzrost wyniku odsetkowego, który nastąpił na skutek wzrostu stóp procentowych. Tak dobre wyniki finansowe Banku to także efekt zakończonego z sukcesem w ubiegłym roku Planu Naprawy, który pozwolił na obniżenie kosztów, a także ułatwił wprowadzenie do oferty Pocztowego nowych produktów oraz kanałów sprzedaży. Nie bez znaczenia był także fakt, że Bank nie posiada w swoim portfelu walutowych kredytów hipotecznych, dzięki czemu nie musi mierzyć się z istotnym problemem sektora bankowego - ponoszenia ryzyka prawnego związanego z kredytami frankowymi.

- Istotny wpływ na rekordowe w historii Banku Pocztowego wyniki miał oczywiście wysoki poziom referencyjnych stóp procentowych – co jest wspólne dla całego sektora finansowego. W naszym przypadku nie możemy natomiast zapominać także o ogromnej pracy, jaką organizacja wykonała przy okazji wdrażania Planu Naprawy, który na stałe wprowadził mechanizmy poprawiające naszą efektywność oraz rentowność. Warto też zauważyć konsekwentne uatrakcyjnianie naszej  oferty produktowej i nowe funkcjonalności bankowości internetowej i mobilnej. Obecnie koncentrujemy się na realizacji nowej strategii, która pozwoli Bankowi Pocztowemu na dalszy  rozwój, oparty o atuty jakie przynosi  bliska współpraca z Pocztą Polską - mówi Jakub Słupiński, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Wynik finansowy Banku w I półroczu br. był determinowany przede wszystkim przez silny wzrost wyniku z tytułu odsetek, który 30.06.2023 r. wyniósł 238,0 mln zł i był wyższy o 63,1 mln zł (36,1%) niż w I półroczu 2022 r.

Wyższy wzrost dochodów (o 12,9%) niż kosztów działania (o 3,6%), przełożył się na polepszenie relacji koszty/przychody (C/I). Na 30.06.2023 r. wskaźnik C/I dla Banku wyniósł 47,9%, i był niższy o 4,3 p.p. w porównaniu ze stanem na koniec 2022 r.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem i bezpieczny poziom wskaźników kapitałowych oraz płynnościowych

Sytuacja w obszarze ryzyka odzwierciedla wartości i cele zapisane w nowej Strategii Banku, które koncentrują się na bezpieczeństwie Banku. Koszty ryzyka pozostają na bardzo niskim poziomie 0,25%, utrzymywana jest dobra jakość portfela kredytowego i jednocześnie zrealizowane zostały działania skutkujące zmniejszeniem udziału kredytów niepracujących (spadek, w relacji do grudnia 2022 r., wskaźnika NPL o 1,2 p.p.).

Wskaźniki płynnościowe na koniec I półrocza 2023 r. znajdowały się na wysokim, bezpiecznym poziomie, znacznie przekraczając minima nadzorcze (LCR wyniósł 316%, NSFR wyniósł 196%).

Także miary kapitałowe uległy polepszeniu w wyniku poprawy wycen rynkowych dłużnych papierów wartościowych, realizacji dobrych wyników finansowych oraz działań podejmowanych przez Bank – nawet pomimo zakończenia stosowania większości przepisów przejściowych.  Miara TCR (17,57% przy wymogu nadzorczym 12,18% z P2G) i Tier 1 (15,31% przy wymogu nadzorczym 10,18% z P2G) znajdowały się powyżej minimów nadzorczych z wszystkimi nałożonymi na Bank buforami. Równocześnie wskaźnik dźwigni finansowej wzrósł na koniec I półrocza 2023 r. do poziomu 5,71% i znajdował się powyżej poziomu wynikającego z Rozporządzenia CRR  (3,0%), jak również powyżej poziomu krytycznego Planu Naprawy (4,5%).

- Po uzyskaniu zgody KNF na zaliczenie wyniku finansowego II kwartału 2023 r. do kapitału podstawowego Tier 1, wszystkie miary kapitałowe będą znajdować się na bezpiecznych poziomach Planu Naprawy – komentuje Jakub Słupiński, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Klienci, kredyty, depozyty

W I połowie 2023 r. Bank pozyskał 16,5 tys. nowych Klientów detalicznych - na koniec czerwca 2023 r. z usług Banku korzystało w sumie 726 tys. Klientów detalicznych (indywidualnych) oraz 27,9 tys. Klientów instytucjonalnych, w tym z segmentu Mieszkalnictwa ok. 11,6 tys.

Należności kredytowe Banku od Klientów detalicznych wyniosły na koniec czerwca 2023 r. 3 291,2 mln zł..  W tym samym okresie saldo depozytów Klientów indywidualnych wynosiło 6 051 mln zł wobec 5 981 mln zł na koniec grudnia 2022 r.

Nowa strategia Banku i dalszy rozwój

Bank Pocztowy pracuje aktualnie nad wprowadzaniem w życie założeń nowej strategii na lata 2023 -2026 pn. „Bank blisko Ciebie i Twoich potrzeb”. Oparta jest ona na sześciu priorytetach, koncentrując się na finansowaniu konsumpcyjnym klientów detalicznych z wykorzystaniem nowego procesu kredytowego i wejścia na rynek e-commerce oraz selektywnej obsłudze klientów segmentu instytucjonalnego, ze szczególnym naciskiem na mieszkalnictwo. Bank mocno stawia na bliską współpracę z Pocztą Polską, odpowiedzialną politykę ryzyka oraz dalszą modernizację technologiczną. Wysoki priorytet nadany jest także kwestiom bezpieczeństwa klientów.

- Bardzo istotną rolę dla osiągnięcia naszych ambitnych założeń odgrywa nowa koncepcja , zakładająca stworzenie w Banku Pocztowym centralnej jednostki, która zajmować się będzie obsługą pozyskanych z Poczty Polskiej leadów. Naszym strategicznym celem   jest, kluczowa z perspektywy naszego modelu biznesowego, poprawa efektywności i skuteczności sprzedażymówi Jakub Słupiński, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Strategia ambitnie przewiduje, że w każdym roku jej obowiązywania Bank Pocztowy osiągnie  wysokie zyski netto, dzięki temu będzie dynamicznie zwiększać kapitały własne. Doprowadzi to do ich niemal czterokrotnego wzrostu w perspektywie strategii – do poziomu ponad 1,2 mld zł na koniec 2026 r.  W tym czasie blisko dwukrotnie wzrośnie również wartość wskaźnika Tier I.


Załączniki

Jakub Słupiński, Prezes Zarządu Banku Pocztowego

Jakub Słupiński, Prezes Zarządu Banku Pocztowego

Slupinski Jakub_PW_02_1.jpg

rozmiar pliku: 3.6 MB

Biuro prasowe 11 09 2023 Wyniki H1 2023

Biuro prasowe 11 09 2023 Wyniki H1 2023

Biuro_prasowe_11_09_2023 Wyniki H1 2023.jpg

rozmiar pliku: 112.6 kB

Kontakt dla mediów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl

Powiązane artykuły