Raporty bieżące

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.

Tytuł raportu: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.
Data: 12.06.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   5/2024

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 12 czerwca 2024 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. podczas którego ZWZ:

1. Rozpatrzyło:

a) Sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, firmy BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z badania Sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz wydaną opinią,

b) Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za 2023 rok, zawierające oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych,

c) Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023,

d) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 (o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych),

e) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. jako organu Spółki w roku 2023,

f) Raport z dokonania oceny adekwatności i skuteczności ładu wewnętrznego w Banku Pocztowym S.A. oraz przestrzegania "Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A." w 2023 roku,

g) Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2023 rok.

2. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.

3. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za 2023 rok, zawierającego oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych.

4. Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok.

5. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku: Jakubowi Słupińskiemu, Michałowi Leskiemu, Dominikowi Matuszewskiemu oraz Piotrowi Piechocie.

6. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku: Markowi Wadowskiemu, Dariuszowi Pluteckiemu, Magdalenie Derlatce -Miodowskiej, Jakubowi Niesłuchowskiemu, Andrzejowi Potocznemu, Magdalenie Ziarnickiej-Koper, Pawłowi Piterze, Robertowi Dołęga, Marcinowi Eckertowi.

7. Podjęło uchwałę w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2023 rok.

8. Podjęło uchwałę w sprawie dokonania okresowej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji.

9. Podjęło uchwałę w sprawie dokonania oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. w związku z dokonywaną oceną okresową członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji.

10. Podjęło uchwałę w sprawie dokonania oceny skuteczności i adekwatności "Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

11. Podjęło uchwały w sprawie dokonania pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XIII kadencji: Tomasza Bogusa, Agnieszki Chłoń-Domińczak, Zbigniewa Derdziuka, Krzysztofa Dreslera, Katarzyny Zimnickiej-Jankowskiej, Małgorzaty Okońskiej -Zaremba.

12. Podjęło uchwały w sprawie powołania Krzysztofa Dreslera, Katarzyny Zimnickiej-Jankowskiej, Tomasza Bogusa, Zbigniewa Derdziuka, Agnieszki Chłoń-Domińczak, Małgorzaty Okońskiej-Zaremba do składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XIII kadencji, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A., zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.

13. Podjęło uchwałę w sprawie dokonania oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XIII kadencji.

14. Podjęło uchwałę w sprawie dokonania oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. i skuteczności jej działania w 2023 roku.

15. Podjęło uchwałę o utrzymaniu części stałej wynagrodzenia członków Zarządu Banku w dotychczasowej wysokości.

Ponadto Bank informuje, że zgodnie z § 11 Statutu akcjonariusz Poczta Polska S.A. wyznaczył na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Chłoń-Domińczak, natomiast akcjonariusz PKO Bank Polski S.A. wyznaczył Panią Katarzynę Zimnicką-Jankowską na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej.

Zarząd Banku informuje, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zostało zamknięte.

W związku z odbyciem, wyczerpaniem porządku obrad i zamknięciem w dniu 12 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bank informuje, że od dnia 13 czerwca 2024 r. skład Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XIII kadencji będzie przedstawiał się następująco:

- Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Agnieszka Chłoń-Domińczak,

- Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Katarzyna Zimnicka-Jankowska,

- Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Bogus,

- Członek Rady Nadzorczej - Zbigniew Derdziuk,

- Członek Rady Nadzorczej - Krzysztof Dresler,

- Członek Rady Nadzorczej - Małgorzata Okońska-Zaremba.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl