Obligacje Serii P1 Obligacje serii C3

Obligacje Serii P1

Podstawowe informacje o Obligacjach serii P1

Emitent

Bank Pocztowy S.A.

Oprocentowanie obligacji

Oprocentowanie zmienne, stałe  w okresie odsetkowy.

WIBOR 6M + 2,80%

W pierwszym okresie odsetkowym 4,50%

Odsetki wypłacane półrocznie

Wartość nominalna jednej obligacji

 100 zł

Wykup obligacji

2026-06-08

Zabezpieczenie

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi

Rodzaj obligacji

 Obligacje na okaziciela

Łączna wartość nominalna obligacji Serii

50.000.000 zł